Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ         (MASTER'S IN EUROPEAN INTEGRATION AND GOVERNANCE)
ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) ανακοινώνει την έναρξη του τέταρτου (4ου) κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ευρωπαϊκή  Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση (Ε.Ο.Δ.), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση» (Master's in European Integration and Governance).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Στον τέταρτο κύκλο του Προγράμματος που αναμένεται να αρχίσει στις 16/02/2018, ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται σε τριάντα πέντε (35).

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι υποχρεωτικά και είναι συνολικά δέκα (10), πέντε στο Α΄ εξάμηνο σπουδών και πέντε στο Β΄ εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις ώρες την εβδομάδα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.

Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται σε 3.600 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν σε δύο δόσεις:

α) με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου σπουδών το ποσό των 1.800 ευρώ και

β) με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών τα υπόλοιπα 1.800 ευρώ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 26/01/2018 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 891-613, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., (ώρες λειτουργίας 10:00 - 15:00) αυτοπροσώπως, με εξουσιοδότηση ή με συστημένη επιστολή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία Π.Μ.Σ. Ε.Ο.Δ. του Τμήματος Δ.Ε.Σ. ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου (επισυναπτόμενα αρχεία)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του Δ.O.Α.Τ.Α.Π.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ (παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία Π.Μ.Σ. Ε.Ο.Δ. του Τμήματος Δ.Ε.Σ. ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου (επισυναπτόμενα αρχεία)

6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση

7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας

8. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

9. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν)

10. Παράβολο εξέταστρων φακέλου 50 Ευρώ στο λογαριασμό του Π.Μ.Σ. στην Τράπεζα Πειραιώς: 5202-075386-508 (IBAN: GR07 0172 2020 0052 0207 5386 508). Απαραίτητα στοιχεία για την κατάθεση: Ονοματεπώνυμο, Π.Μ.Σ. Ε.Ο.Δ., Παράβολο εξέταστρων φακέλου. Το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται με την αίτηση.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων περιλαμβάνει α) την αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών του υποψηφίου, ως προς τα προσόντα τα οποία περιέχονται σε αυτόν (συντελεστής βαρύτητας 75%) και β) συνέντευξη από δύο τουλάχιστον μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (συντελεστής βαρύτητας 25%). Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών [σε φωτοαντίγραφα (απλά ή επικυρωμένα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ  Ν. 4250/2014].

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή ή τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση, του Τμήματος Δ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, γραφείο Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΕΟΠΣ στον 4ο όροφο του κτιρίου ΚΖ, τηλ.: 2310 891-613, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.uom.gr/index.php?tmima=249&categorymenu=3 καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ε.Ο.Δ. www.eod.uom.gr .

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σκιαδάς Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 

ΠΜΣ Τουριστικού Μάνατζμεντ - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι πλέον ενεργή
 
Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση εισαγωγής, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:
 
1.  Έντυπη αίτηση (λήψη από την ιστοσελίδα ή τη Γραμματεία του ΠΜΣ). Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υπογεγραμμένη στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 
2.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.  Απλό αντίγραφο πτυχίου. 

4.  Απλό αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5.  Δύο συστατικές επιστολές. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από την ιστοσελίδα του Προγράμματος.

6.  Επιπρόσθετα  προσόντα εάν υπάρχουν (2ο πτυχίο, βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων άνω των 100 ωρών,  πιστοποιημένη  γνώση Η/Υ, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει εργασιακή προϋπηρεσία άνω των 24 μηνών).
 

7.  Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο.

** Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστεί και το αποδεικτικό πληρωμής για τα τέλη εξέτασης του φακέλου του υποψηφίου, ποσού 30 ευρώ, στον τραπεζικό λογαριασμό του Π.Μ.Σ  ΙΒΑΝ Τράπεζα Πειραιώς: GR37 0172 2020 0052 0207 6281 181, αναγράφοντας το Ονομ/μο σας και τον κωδικό έργου 81139.

 
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται είτε ταχυδρομικά (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γραμματεία ΟΔΕ, ΠΜΣ Τουριστικού Μάνατζμεντ, Γραφείο 10, Ημιόροφος), είτε αυτοπροσώπως από Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 15:30 - 19:00.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  διευκρίνιση 
 
Με εκτίμηση   
 

 

=========================================================
Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ 
Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Master in Tourism Management (M.T.M)
Γκόνος Βασίλης 
τηλ. 2310 891212

ΠΜΣ στα Ενεργειακά Συστήματα

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα

ü  Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ- πρώην ΤΕΙ Πειραιά), σε συνέχεια της υπερδεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "MSc in Energy Systems".

ü  Το εν λόγω ΠΜΣ (αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy, που με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 25ο Τμήμα) εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τηv παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων - Energy Systems Design και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy Technologies.

ü  Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος "MSc in Energy Systems - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα" από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt University και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "MSc in Energy Systems" στοχεύει:

ü  στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,

ü  εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

ü  Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και

ü  με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι "part-time", με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Εγγραφή στο Πρόγραμμα - Πληροφορίες

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το Πρόγραμμα: http://mscenergysystems.teipir.gr, www.sealab.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, Τηλ/Φαξ: 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα - Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αιτήσεις Συμμετοχής έως και 15-01-2018

Υπεύθυνος Προγράμματος:  Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

 

 

ΠΜΣ στις ευρωπαϊκες σπουδες στις διεθνεις υπηρεσιες και συναλλαγες

 

Ανακοινωση προγραμματος μεταπτυχιακων σπουδων
στις ευρωπαϊκες σπουδες στις διεθνεις υπηρεσιες και συναλλαγες

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) διατηρώντας ως προσανατολισμό την παροχή ανώτατων ποιοτικών σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές. Το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε θέματα Διεθνών Υπηρεσιών και Συναλλαγών στην ΕΕ καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού (Master’s) στις εξής κατευθύνσεις:

1) Διεθνές Εμπόριο                            2) Ευρωπαϊκοί Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί

και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν έναν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που θα προσφέρει σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δυο στάδια, το στάδιο διεξαγωγής των μαθημάτων που διαρκεί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και το στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εμπειρική μελέτη ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για το Πανεπιστημιακό έτος 2017-2018 ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του τμήματος ΔΕΣ (κατά τις ώρες 09:00- 14:00) το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Τα δίδακτρα καθορίζονται στο ποσό των 3.900 ευρώ (5.900 ευρώ για όσους δεν εντάσσονται σε καμία από τις 10 κατηγορίες χορήγησης μερικής υποτροφίας 2.000 ευρώ) και καταβάλλονται σε δόσεις. Η υποτροφία εκπέμπει ισχυρό σήμα παρότρυνσης της δημιουργικής προσπάθειας  κάτω από τις δυσχερείς οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 10 κατηγορίες υποτροφιών του προγράμματος θα βρείτε στο σύνδεσμο http://esistuom.blogspot.gr/p/blog-page_8.html.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα του Π.Μ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση esist.uom.grή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τηλ. 2310891347, e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">mes@uom.gr

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ

ΠΜΣ στα Ενεργειακά Συστήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα
 

ü  Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ- πρώην ΤΕΙ Πειραιά), σε συνέχεια της υπερδεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "MSc in Energy Systems".

ü  Το εν λόγω ΠΜΣ (αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy, που με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 25ο Τμήμα) εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τηv παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων - Energy Systems Design και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy Technologies.

ü  Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος "MSc in Energy Systems - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα" από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt University και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "MSc in Energy Systems" στοχεύει:

ü  στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,

ü  εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

ü  Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και

ü  με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι "part-time", με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Εγγραφή στο Πρόγραμμα - Πληροφορίες

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το Πρόγραμμα: http://mscenergysystems.teipir.gr, www.sealab.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, Τηλ/Φαξ: 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα - Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αιτήσεις Συμμετοχής έως και 22-12-2017

Υπεύθυνος Προγράμματος:  Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

 

 

Joomla Templates: from JoomlaShack.com
Template Upgrade by Joomla Visually