Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΜΣ¨ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ¨ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ 2017-18

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την εισαγωγή πενήντα (50) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις Εφαρμογές της Βιολογίας, με έμφαση σε:

  1. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική

2.    Βιοτεχνολογία-Μοριακή και Μικροβιολογική Ανάλυση Προϊόντων και Τροφίμων

3.    Υδατοκαλλιέργειες, Καινοτομία και Βιωσιμότητα

4.    Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση

  1. Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης

 

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 3 εξάμηνα.

Περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, εργαστηριακή άσκηση ή άσκηση πεδίου και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ανάλογα με την κατεύθυνση.  Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν το δικό τους φορητό υπολογιστή. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συνεπικουρούν στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, πρακτική άσκηση), ύψους 4000,00 € για τις κατεύθύνσεις 1 και 2, 2500,00 € για την κατευθύνση 3, 1500 € για την κατεύθυνση 4 και 1200 € για την κατεύθυνση 5. Η συμμετοχή αυτή θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου. Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης μιάς υποτροφίας (1) ανά κατεύθυνση, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΜΣ.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων (η βαρύτητα % του κάθε κριτηρίου σε παρένθεση):

 

  • Βαθμός πτυχίου (20%)
  • Βαθμός τριών προπτυχιακών μαθημάτων συναφών με την κατεύθυνση (10%)*
  • Συναφής με την κατεύθυνση διπλωματική εργασία (20%)

·         Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια (σχετικά με την κατεύθυνση) (15%)

·         Προσωπική συνέντευξη (35%)

 

 

* Εκτιμάται η συνάφεια των προπτυχιακών μαθημάτων με τα παρακάτω (ανά κατεύθυνση):

1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ: Μοριακή βιολογία, Βιολογία κυττάρου, Βιοχημεία, Μικροβιολογία, Γενετική, Βιολογία ανάπτυξης, Φυσιολογία

2. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Μοριακή βιολογία, Βιολογία κυττάρου, Μικροβιολογία, Γενετική, Ανοσοβιολογία, Βιοχημεία, Βιολογία ανάπτυξης

3. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Ζωολογία, Θαλάσσια Βιολογία, Φυσιολογία Ζώων, Υδατοκαλλιέργειες, Βιοχημεία και διατροφή θαλάσσιων ειδών, Ιχθυοπαθολογία

4. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:Ιχθυολογία, Αλιευτική Βιολογία, Αλιευτική διαχείριση, Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Βιολογία, Δυναμική πληθυσμών

5. Οικολογία και βιολογία διατήρησης: Δομή βιοκοινότητας, Δυναμική πληθυσμών και βιοκοινοτήτων, Διαχείριση δυσικών πληθυσμών και βιοκοινοτήτων, Διατήρηση Βιοποικιλότητας,  Ανάλυση οικολογικών δεδομένων, Μακροοικολογία

 

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν από 3-3-17 έως 30-6-17 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.     Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος) όπου δηλώνονται και οι λόγοι επιλογής του προγράμματος από τον υποψήφιο.

2.     Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται να συνεπικουρούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (διαθέσιμη  στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

3.     Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)

4.     Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (επικυρωμένο αντίγραφο)

5.     Βιογραφικό σημείωμα

6.     Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας -όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο- σε έντυπη μορφή (για μη συναφή αντικείμενα αρκεί μια περίληψή της)

7.     Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης (επίπεδο Β2) της Αγγλικής γλώσσας (απλό αντίγραφο)

8.     Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις

9.     Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε θετικά στην αξιολόγησή τους

10.   Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

 

       Aντίγραφoτης αίτησης και βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να σταλλούν και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">info@bio.auth.grαναγράφοντας ως θέμα «Αίτηση για ΠΜΣ: κατεύθυνση».

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://app.bio.auth.gr/ , στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας www.bio.auth.grή με μήνυμα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">info@bio.auth.gr, ή στο efatourou@bio.auth.gr.

 

 

 Θεσσαλονίκη,3Μαρτίου 2017

 

                                                       Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 

 

 

next webinar: Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στη Γερμανία

Τον προηγούμενο μήνα είχαμε τις πρώτες παρουσιάσεις (Βασικές σπουδές στη Γερμανία και Σπουδές Ιατρικής) με πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή σας στα επόμενα webinar.

Τι είναι το webinar; Πρόκειται για τη ζωντανή μετάδοση παρουσιάσεων μέσω διαδικτύου. Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους μέσω chat.

Μπορεί
κανείς να παρακολουθήσει τα webinar από όπου θέλει. Το μόνο που θα χρειάζεται είναι πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω υπολογιστή, laptop, tablet ή κινητού.

Η συμμετοχή και παρακολούθηση είναι βεβαίως δωρεάν:

§  Τετάρτη 15 Μαρτίου, 17:00-18:30 :Webinar με θέμα "Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και υποτροφίες της DAAD".  Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ

 §  Τετάρτη 22 Μαρτίου, 17:00-18:30 : Webinar με θέμα "Προπτυχιακές σπουδές Νομικής στη Γερμανία" . Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή κάνοντας κλίκ εδώ

§  Τετάρτη 10 Μαΐου, 17:00-18:30 : Webinar με θέμα "Βασικές σπουδές για μηχανικούς στη Γερμανία". Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ

§  Τετάρτη 21 Ιουνίου, 17:00-18:30 : Webinar με θέμα "Πώς κάνω αίτηση για εισαγωγή στην Ιατρική μέσω Hochschulstart;". Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ

Με εκτίμηση,

To team της DAAD

 

DAAD - Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών

 

c/oGoetheInstitutAthen

Ομήρου 14-16

GR - 106 72 Αθήνα

Tel. + 30-210 3608171

Fax + 30-210-3626263

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">info@daad.gr                            

www.daad.gr

Καινοτομικό ΠΜΣ «Ενεργειακές & Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» Πέμπτος Κύκλος

ΚαινοτομικόΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ενεργειακές & Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»

Πέμπτος Κύκλος

Τα πεδία της ενέργειας και του περιβάλλοντος αποτελούν τους πλέον δυναμικούς τομείς, με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα πεδία αυτά είναι σύνθετα και έχουν ανάγκη από στελέχη με ευρύ προσανατολισμό και σύνθεση γνώσης και εμπειρίας τόσο σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όσο και σε καίριους άλλους τομείς όπως η οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η νομοθεσία.

Στα πλαίσια αυτά υλοποιείται ο Πέμπτος Κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά) (ΦΕΚ 1359/2014, Τεύχος Β). Η καινοτομικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι εκτείνεται ταυτόχρονα και στους τρεις άξονες που συνθέτουν την ολοκληρωμένη γνώση στην Ενέργεια και το Περιβάλλον,

  • την Τεχνολογία
  • την Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
  • τις Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

και

ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη δραστηριοποίηση των φοιτητών του στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στα θέματα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού έχουν ήδη αναπτυχθεί πολύ σημαντικές συνεργασίες με εταιρείες και φορείς. Οι επισκέψεις των φοιτητών μας σε ενεργειακές μονάδες-εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε μονάδες πετρελαιοειδών, καθώς επίσης και σε τμήματα προώθησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων τραπεζών περιλαμβάνουν συστηματική μελέτη τεχνικών και επιχειρηματικών στοιχείων. Επίσης η παρακολούθηση εντατικών εξειδικευμένων προγραμμάτων (shortintensivecourses) όπως Αποθήκευση Ενέργειας, Τεχνολογίες Υδρογόνου, Ηλεκτροκίνηση, Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων, που γίνονται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού και υλοποιούνται από την επιστημονική του ομάδα σημειώνουν ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία.

 

Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ:

http://mbaenergy.gr/anakinosi-5ou-kiklou-pms-energiakes-perivallontikes-ependiseis/

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και οι Αιτήσεις για τον Πέμπτο Κύκλο του ΠΜΣ γίνεται έως:

17ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ü  Αν είστε εργαζόμενος – στέλεχος της αγοράς και θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας και να διευρύνετε με νέες δυνατότητες και ευκαιρίες τις επαγγελματικές σας προοπτικές στα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος,

ü  Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού (θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής, διοικητικής και νομικής σχολής) και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες,

ü  Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ που επιθυμείτε να προσανατολιστείτε και να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στα πεδία αυτά,

ü   

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα: 210-5381020, 210-5381493, Fax: 210-5381467, 210-5381493

(Δευτέρα- Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 09:00-14:00),

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

και  να συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής σας στο ΠΜΣ. 

Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση»

 

 
 
 
του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 
Οι αιτήσεις Υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του  συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνσηhttps://nautilus.aegean.gr/
 
μέχρι τις 22 Μαΐου 2017 και ώρα 23:59
 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
 
 
Με εκτίμηση
Γραμματεία Π.Μ.Σ. "Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση" 
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

  

ταχ. διεύθυνση: Δημοκρατίας 1,κτήριο ''Κλεόβουλος'', 1ος Όροφος 
Τ.Κ.85132, Ρόδος 
τηλ: 22410 99192
fax: 2241099193

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων».

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 30η Απριλίου 2017.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για Ολυμπιακές Σπουδές αποτελεί καινοτομία για το Ολυμπιακό Κίνημα σε διεθνές επίπεδο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στους τρεις πυλώνες του Ολυμπιακού Κινήματος, την Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό που αποτελούν τη βάση του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Παιδαγωγικής.

Η φιλοσοφία του προγράμματος συνάδει με τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού Κινήματος για τη διάδοση του Ολυμπιακού Ιδεώδους σε διεθνές επίπεδο, την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε Ολυμπιακά θέματα και την παγκόσμια και ισότιμη συμμετοχή.

Διαδικασία αίτησης- Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι  οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, επικυρωμένα όπως περιγράφεται ακολούθως:

§  Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (Συμπληρωμένη στα αγγλικά)

§  φωτοαντίγραφο πτυχίου (ή πτυχίων) Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού που να αποδεικνύει σπουδές πλήρους φοίτησης διάρκεια τουλάχιστον τριων ετών

§  φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αναλυτική βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων

§  φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (τίτλων) σπουδών, εφόσον υπάρχουν

§  Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

§  Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής ξένων γλωσσών α) στην αγγλική γλώσσα και β) σε κάθε άλλη γλώσσα (εφόσον υπάρχει), αποδεικνύοντας καλή γνώση

§  Δύο (2) συστατικές επιστολές από τις οποίες η μία τουλάχιστον να προέρχεται από Καθηγητή Πανεπιστημίου. Άλλες συστατικές επιστολές και κυρίως όσες προέρχονται από Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες ή Επιτροπές ή από άλλες αθλητικές οργανώσεις θα ληφθούν επίσης υπόψη.

§  Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας (η ταυτότητα ισχύει μόνο για τις ευρωπαϊκές χώρες)

§  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου στις οποίες να αναγράφεται και το όνομα του υποψηφίου.

§  Αντίτυπα ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λ.π. εφόσον υπάρχουν.

Όλα τα  δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα όπως περιγράφεται αναλυτικά στην προκήρυξη.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως 30 Απριλίου 2017 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΜΣ για Ολυμπιακές Σπουδές

Υπόψη Διευθυντή ΠΜΣ κου Κ. Γεωργιάδη

Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52

152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα

 

http://olympicmaster.uop.gr

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του ΠΜΣ στα τηλ.: 210-6878952, 26240 23181 fax: 210-6878840 ή μέσω e-mail στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">master@ioa.org.gr

Καθηγητής Κ. Γεωργιάδης

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Διευθυντής ΠΜΣ "Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων"

Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52

152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα

τηλ: +30 210 6878952

fax: +30 210 6878840

 

 

 

Joomla Templates: from JoomlaShack.com
Template Upgrade by Joomla Visually