Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

ΠΜΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ IOT» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ IOT»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής - Κατεύθυνσης Μηχανικών Η/Υ με τίτλο ΠΜΣ «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» / Master of Science (M.Sc.) « Computer and Systems Engineering – Smart Systems and Internet of Things». 

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://msc-cesm.cs.teilar.gr/templates/ )
 2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής ή άλλης γλώσσας
 6. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
 7. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 8. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής. Ο προβλεπόμενος αριθμός των εισακτέων κατ’ ανώτατο όριο είναι τριάντα (30) φοιτητές.

Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το βαθμό πτυχίου, αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, προσωπική συνέντευξη, λοιπά προσόντα υποψηφίου. Η Επιτροπή καλεί σε προσωπική συνέντευξη όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων ΛΑΕΚ (0,24%) του ΟΑΕΔ. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://laek.oaed.gr.

H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2017 και η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την 1η Ιουνίου 2017 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

 

TEI Θεσσαλίας

TEI Θεσσαλίας

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ή               Γραμματεία            Μεταπτυχιακών                      Προγραμμάτων

Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα

τηλ: 2410684312-592

τηλ: 2410684708-709

e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΠΜΣ:

http://msc-cesm.cs.teilar.gr/

https://www.facebook.com/SmartSysIoT.teilar/

https://twitter.com/MSc_Systems_IoT

Λάρισα, 1η Ιουνίου 2017

 

Η ΣΕ του ΠΜΣ

ΠΜΣ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ» (MASTER BY RESEARCH ON FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING)

 

                                                                                ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

         ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

        ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

    «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ»

    (MASTER BY RESEARCH ON FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING)

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017- 2018

 

 

                                                                                                                                      Χίος, 28/06/2017

               Α.Π.:757

 

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

 

«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας»

(Master by Research on Financial and Management Engineering)

(ΦΕΚ 2171/13-07-2016, τ. Β΄),

 

το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας.

 

Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στο χώρο της Έρευνας των Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να προσδώσει στους/στις αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας.

 

Στο ΠΜΣ ο/η φοιτητής/φοιτήτρια καλείται από την πρώτη μέρα και για όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της να επιλέξει και να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Το ΠΜΣ αποτελεί ιδανικό προπομπό για διδακτορικές σπουδές. Tα προτεινόμενα θέματα έρευνας αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση: δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο (2) μαθημάτων επιλογής, β) επιτυχής υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με καθαρή συνεισφορά στην απόκτηση νέας επιστημονικής γνώσης, καθώς και γ) υποβολή δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά, κατόπιν κρίσης για δημοσίευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό ή διεθνές συνέδριο ή κεφάλαιο σε βιβλίο.

 

Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) εντατικές διαλέξεις που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος, στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου, β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των διδακτικών περιόδων και γ) εξεταστική περίοδο που διεξάγεται, επίσης, στην έδρα του Τμήματος, στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα εισαχθούν στο  Π.Μ.Σ.: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της ημεδαπής, ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ..

 

Το Πρόγραμμα είναι α) πλήρουςφοίτησης  με χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, β) μερικήςφοίτησης με χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα.

 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται  η καταβολή διδάκτρων ύψους 1.000,00€ με εφάπαξ καταβολή στις ημερομηνίες εγγραφής.

 

Στους μεταπτυχιακούς/μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες παρέχεται αριθμός βραβείων και υποτροφιών, που προέρχονται, κατά περίπτωση, από διάφορες πηγές, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.Επιπλέον, το ΠΜΣ παρέχει χρηματοδότηση για τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών σε επιστημονικά συνέδρια για την παρουσίαση δύο εγκεκριμένων άρθρων.

 

H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/Φοιτητριών γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Κατηγορία πρώτου πτυχίου
 • Βαθμός πτυχίου και χρόνος που απαιτήθηκε για την κτήση του
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία
 • Συνέντευξη υποψηφίου. Συνυπολογίζονται άλλα ειδικά προσόντα, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικές γνώσεις, γνώση ξένων γλωσσών, κατοχή ειδικών πιστοποιητικών, καθώς και η συνολική εικόνα και προσωπικότητα  του/της κάθε υποψηφίου/υποψηφίας. Επίσης, θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα συνεχούς παρουσίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/Φοιτητριών στη Χίο κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Πρόγραμμα.

 

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017 (λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

 

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση,
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,
 3. Μονοσέλιδο κείμενο στο οποίο θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα του/της  υποψηφίου/υποψηφίας για την εισαγωγή του/της στο συγκεκριμένο ΠΜΣ,
 4. Αντίγραφο τίτλων σπουδών (οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ),
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  (με ακριβή Μ.Ο.),
 6. Αντίτυπο Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας με θέμα συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ (εφόσον εκπονήθηκε) σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχει),
 7. Φωτοτυπία, των δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου/υποψηφίας,
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Nautilus από τον/την υπογράφοντα/υπογράφουσα αυτών,
 9. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχουν),
 10. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας,
 11. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν),
 12. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
 13. Τέλος, οι υποψήφιοι/υποψήφιες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και περισσότερο ολοκληρωμένη άποψη.

 

 

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Γραμματεία Π.Μ.Σ., Βαρδάκης Γεώργιος, Τηλ.: 2271035432,  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

                                                                                                   Ο Πρόεδρος του Τμήματος

    

 

 

 

                                                                                                   Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

          Αναπλ. Καθηγητής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untitled

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

1. Τίτλος Προτεινόμενου Ερευνητικού Θέματος: Ανάλυση κοινωνικο-οικονομικών δικτύων: Μετρικές, μοντέλα κι εφαρμογή σε μελέτη περίπτωσης

Επιβλέπων: Δ. Δριβαλιάρης

Προτεινόμενη Τριμελής επιτροπή: Α. Κωνσταντέλου – Γ. Δούνιας 

Συνοπτική Περιγραφή Έρευνας και Απαιτήσεων:Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων μεγάλης κλίμακας και την ανάλυσή τους με μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δικτύων με στόχο την αναζήτηση υποδειγμάτων (patterns) και σχέσεων μεταξύ των δεδομένων οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις συμπεριφορές οικονομικών υποκειμένων στον πραγματικό κόσμο. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι βιβλιομετρικά δεδομένα, δεδομένα επιστημονικών δημοσιεύσεων, βιβλιογραφικών αναφορών, πατεντών, κλπ.

Στο ΤΜΟΔ  εκπονείται ήδη ένας σημαντικός αριθμός διπλωματικών εργασιών που χρησιμοποιούν μεθόδους ανάλυσης δικτύων για να διερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών από διαφορετικά γνωστικά πεδία. Η προτεινόμενη μεταπτυχιακή εργασία μπορεί είτε να συνεχίσει και να επεκτείνει τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν και να τα αναλύσει περαιτέρω συγκεντρώνοντας νέες μεταβλητές, είτε να ξεκινήσει από τη συλλογή δεδομένων σε ένα νέο πεδίο έρευνας, ανάλογα με την προτίμηση και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αφενός καλή γνώση γραμμικής άλγεβρας και ευχέρεια στη χρήση στατιστικών μεθόδων με τη γλώσσα R. Αφετέρου θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών ώστε να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και β) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).

Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα ξεκινήσει τη συλλογή δεδομένων με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων καθώς και η στατιστική ανάλυσή τους και να έχουν προκύψει τα πρώτα δίκτυα. ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο τα τελικά αποτελέσματα να παρουσιαστούν σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και να δημοσιευτούν σε διεθνή επιστημονικό περιοδικό του χώρου.

2. Τίτλος Προτεινόμενου Ερευνητικού Θέματος:StockMarketDataAnalysisandMachineLearningMethodologies (Ανάλυση Δεδομένων και Μεθοδολογίες Μηχανικής Μάθησης στις Χρηματιστηριακές Συναλλαγές)

Επιβλέπων: Ν. Αμπαζής

Προτεινόμενη Τριμελής επιτροπή: Δ. Δριβαλιάρης - Γ. Δούνιας

Συνοπτική Περιγραφή Έρευνας και Απαιτήσεων:

Τα τελευταία χρόνια ο συνδυασμός της επιστήμης των υπολογιστών με προηγμένα μαθηματικά μοντέλα μηχανικής μάθησης έχει επιφέρει επανάσταση στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Στην πραγματικότητα, στις μέρες μας, η πλειοψηφία των συναλλαγών στα χρηματιστήρια διεκπεραιώνονται από αλγόριθμους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για στιγμιαίες λήψεις αποφάσεων σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ταυτόχρονα, οι σύγχρονες μεθοδολογίες εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης αξιοποιούνται πλέον άμεσα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεθοδολογιών που είναι γνωστές ως High-Frequency Trading (HFT). Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη μελέτη προβλημάτων HFT με χρήση κατάλληλων μεθόδων ανάλυσης/εξόρυξης δεδομένων και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει ευχέρεια σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού Η/Υ (π.χ Python, R) και στη χρήση Η/Υ με λειτουργικά συστήματα τύπου Unix/Linux. Επίσης θα κληθεί να υλοποιήσει νέες μεθόδους μηχανικής μάθησης ή να τροποποιήσει κατάλληλα μεθοδολογίες που είναι διαθέσιμες στο Εργαστήριο IDEAL του ΤΜΟΔ όπου ήδη διεξάγεται σχετική έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα κατά την τελευταία πενταετία. Για την αξιολόγηση των μεθόδων που θα αναπτυχθούν πρόκειται να γίνει χρήση τόσο υπαρχόντων δεδομένων ελέγχου (benchmarkdatasets) όσο και δεδομένων από πραγματικά προβλήματα, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.  Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και β) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο). Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει ήδη αναπτύξει μία τουλάχιστον σχετική προσέγγιση ως το τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2018. Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/φοιτήτριας.

 

 

3. Τίτλος Προτεινόμενου Ερευνητικού Θέματος:DeepLearningAlgorithmsforRecommenderSystems (Αλγόριθμοι Βαθειάς Μάθησης σε Συστήματα Υποδείξεων)

Επιβλέπων: Ν. Αμπαζής

Προτεινόμενη Τριμελής επιτροπή: Δ. Δριβαλιάρης - Γ. Δούνιας

Συνοπτική Περιγραφή Έρευνας και Απαιτήσεων:

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ είναι η μελέτη και εφαρμογή αλγορίθμων βαθειάς μάθησης (deeplearning) σε συστήματα υποδείξεων (recommendersystems). Στα πλαίσια της έρευνας θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί εφαρμογή επιπέδου παραγωγής (productionlevel), η οποία θα προτείνει περιεχόμενο από διάφορα πεδία (contentdomains) λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ/ιστορικό του κάθε χρήστη. Λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών που κατακλύζει το διαδίκτυο συχνά οι χρήστες δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τις πληροφορίες που πραγματικά σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα τους. Επιπλέον οι χρήστες έχουν πολύ διαφορετικά ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη ώστε να φιλτραριστούν ή να ταξινομηθούν τα αποτελέσματα μιας ερώτησης με σκοπό το αποτέλεσμα να ικανοποιεί τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε χρήστη. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στα συστήματα υποδείξεων λαμβάνουν ως είσοδο τα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις των χρηστών, ή τις σχέσεις μεταξύ των χρηστών ή τα γνωρίσματα του περιεχομένου και υπολογίζουν το εκτιμώμενο ενδιαφέρον του χρήστη για κάθε υπόδειξη. Στην συνέχεια ταξινομούν ή φιλτράρουν το περιεχόμενο με κριτήριο το εκτιμώμενο ενδιαφέρον. Παρά τη μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα στα συστήματα υποδείξεων υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που δεν έχουν μελετηθεί ακόμα πλήρως και απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Για παράδειγμα οι τυπικές προσεγγίσεις εξαρτώνται από το πεδίο (domain) του περιεχομένου και δεν μπορούν εύκολα να επεκταθούν ή να ενσωματωθούν σε άλλα συστήματα. Επιπλέον η ανάγκη για περαιτέρω ευελιξία με τη μορφή υποδείξεων που εξάγονται από υπόρρητες αξιολογήσεις (implicitratings) δημιουργεί απαιτήσεις που δεν πληρούνται στα περισσότερα συστήματα υποδείξεων. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές βαθειάς μάθησης οι οποίες κατά τα τελευταία χρόνια έχουν επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις σε μια πληθώρα προβλημάτων ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων, η αποτελεσματικότητα όμως των οποίων δεν έχει ακόμη εξερευνηθεί επαρκώς στα συστήματα υποδείξεων.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και β) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο). Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει ήδη αναπτύξει μία τουλάχιστον σχετική προσέγγιση ως το τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2018. Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/φοιτήτριας.

4. Τίτλος Προτεινόμενου Ερευνητικού Θέματος:GraphAnalysisandMatrixFactorizationTechniquesforRecommendationsinSocialRatingNetworks (Τεχνικές Ανάλυσης Γράφων και Παραγοντοποίησης Πινάκων για Παραγωγή Υποδείξεων σε Κοινωνικά Δίκτυα Αξιολογήσεων)

Επιβλέπων: Ν. Αμπαζής

Προτεινόμενη Τριμελής επιτροπή: Δ. Δριβαλιάρης - Γ. Δούνιας

Συνοπτική Περιγραφή Έρευνας και Απαιτήσεων:

Στα κοινωνικά δίκτυα αξιολογήσεων, οι υποδείξεις για ένα χρήστη μπορούν να παραχθούν με βάση τις αξιολογήσεις άλλων χρηστών με τους οποίους ο χρήστης έχει άμεσες ή έμμεσες σχέσεις στον κοινωνικό γράφο (socialgraph). Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται από κοινωνιολογικά μοντέλα σύμφωνα με τα οποία οι άνθρωποι έχουν την τάση να σχετίζονται με άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και λόγω της κοινωνικής επιρροής, οι σχετιζόμενοι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζονται τελικά μεταξύ τους ώστε να μοιάζουν ακόμα περισσότερο. Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ είναι η μελέτη και εφαρμογή αλγορίθμων ανάλυσης του κοινωνικού γράφου (socialgraphanalysis) σε συνδυασμό με τεχνικές παραγοντοποίησης του πίνακα αξιολόγησης χρηστών/αντικειμένων (user/item ratingsmatrix). Στα πλαίσια της έρευνας θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί εφαρμογή επιπέδου παραγωγής (productionlevel), η οποία θα προτείνει περιεχόμενο από διάφορα κοινωνικά δίκτυα αξιολογήσεων λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ/ιστορικό του κάθε χρήστη καθώς και τις κοινωνικές του συνδέσεις.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και β) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο). Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει ήδη αναπτύξει μία τουλάχιστον σχετική προσέγγιση ως το τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2018. Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/φοιτήτριας.

 

 

 

 

 

5. Τίτλος Προτεινόμενου Ερευνητικού Θέματος: Εφαρμογή Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης στην Πρόβλεψη Καθυστέρησης Πτήσεων και Μελέτες Περίπτωσης σε Διεθνή Αεροδρόμια (ApplicationofMachineLearningAlgorithmsforPredictingFlightDelaysandCaseStudiesatInternationalAirports)

Επιβλέπων: Ν. Αμπαζής

Προτεινόμενη Τριμελής επιτροπή: Δ. Δριβαλιάρης - Γ. Δούνιας

Συνοπτική Περιγραφή Έρευνας και Απαιτήσεων:

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ είναι η μελέτη και εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (machinelearning) στην πρόβλεψη καθυστέρησης πτήσεων. Η τήρηση των προγραμματισμένων ωρών αναχώρησης και άφιξης των πτήσεων είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο πρόβλημα που επηρεάζεται από μια πληθώρα θεμάτων επιχειρησιακής έρευνας. Τα θέματα αυτά  σχετίζονται είτε άμεσα με την αεροπορική εταιρία (π.χ. resourceallocation, maintenance κλπ) και τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού (airportlogisticsefficiency) είτε έμμεσα (π.χ. καιρικές συνθήκες, επαναδρομολόγηση λόγω απεργιών κλπ).  Για τον λόγο αυτό ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην μηχανική των χαρακτηριστικών (featureengineering) που συμβάλουν στην καθυστέρηση των προγραμματισμένων πτήσεων. Στα πλαίσια της έρευνας θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί εφαρμογή η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψη όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα προκύψουν ως σημαντικά από την μελέτη και με βάση προηγμένους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης  θα προβλέπει την πιθανότητα καθυστέρησης μιας πτήσης ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. <15 λεπτά, από 15 λεπτά έως 30 λεπτά,  >30 λεπτά, κλπ). Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας οι τεχνικές αυτές θα επικυρωθούν και θα εφαρμοστούν μέσω μελέτης περίπτωσης η οποία θα περιλαμβάνει δεδομένα από ένα ή περισσότερα διεθνή αεροδρόμια.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και β) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο). Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει ήδη αναπτύξει μία τουλάχιστον σχετική προσέγγιση ως το τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2018. Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/φοιτήτριας.

 

 

6. Τίτλος Προτεινόμενου Ερευνητικού Θέματος: Οργανικοί  Μικρορύποι  σε Περιβαλλοντικά Δείγματα. Ανάπτυξημεθόδωνκαιαξιολόγηση.  (Organic Micropollutants inEnvironmentalSamples. Methodsdevelopmentandevaluation).

Επιβλέπων: Σ. Γκολφινόπουλος

Προτεινόμενη Τριμελής επιτροπή: Γ. Δούνιας – Α. Νικολάου

Συνοπτική Περιγραφή Έρευνας και Απαιτήσεων: Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τoν προσδιορισμό οργανικών μικρορύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα, προερχόμενα από το  νερό, τα υγρά απόβλητα, το έδαφος αλλά και τα τρόφιμα, με τη χρήση αναλυτικών μεθόδων.  Ενδεικτικά αναφέρονται, οι αναδυόμενοι ρύποι,  τα οργανικά παραπροϊόντα απολύμανσης, τα φυτοφάρμακα κ.ά. Για την ανίχνευση συγκεκριμένων χημικών ενώσεων θα αναπτυχθούν αρχικά αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού τους και στη συνέχεια θα μελετηθούν η πηγή προέλευσής τους, ο μηχανισμός σχηματισμού τους, ο τρόπος μεταφοράς τους, η τύχη τους, καθώς και τα αποτελέσματα που έχουν στο περιβάλλον, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ποιότητας & Τεχνολογίας (ΕΠΠΤ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βασικό εξοπλισμό του οποίου αποτελούν: τα συστήματα Αέριας Χρωματογραφίας/Διαδοχικής Φασματογραφίας Μάζας (GC/MS/MS), Yγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης  (HPLC UV-Vis) και ο Μετρητής Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC). Ο/Η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει ευχέρεια στην αέρια-υγρή χρωματογραφία και στη χρήση του επιστημονικού εξοπλισμού. Θα εφαρμοστούν  αναλυτικές μεθόδοι που έχει αναπτύξει το ΕΠΠΤ και θα αναπτυχθούν νέες και καινοτόμες.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δoθεί στην κοστολόγηση των μεθόδων, στην εφαρμογή τους, στην επικινδυνότητά τους κατά την εφαρμογή, στην παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων για το περιβάλλον και εν γένει στην αξιολόγησή τους σχετικά με τη βιωσιμότητά τους, περιλαμβάνοντας  και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής με την έναρξη της διατριβής. Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει προσεγγίσει το θέμα σε ικανοποιητικό βαθμό στο τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξή της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2018. Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/φοιτήτριας.

 

 

 

7. Τίτλος Προτεινόμενου Ερευνητικού Θέματος:ProjectManagementandIntelligentComputationalTechniques (Διοίκηση Έργων και Νοήμονες Υπολογιστικές Τεχνικές)

Επιβλέπων: Γ. Δούνιας

Προτεινόμενη Τριμελής επιτροπή: Ι. Μίνης - Α. Πλατής 

Συνοπτική Περιγραφή Έρευνας και Απαιτήσεων:Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη μελέτη προβλημάτων βελτιστοποίησης από το χώρο της διοίκησης έργων (resourcescheduling, resourceleveling, κ.λπ.) με χρήση κατάλληλων νοημόνων μεθόδων και αλγόριθμων. Θα γίνει χρήση τόσο υπαρχόντων δεδομένων ελέγχου (benchmarkdatasets) όσο και δεδομένων από πραγματικά προβλήματα, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει ευχέρεια στον προγραμματισμό και τη χρήση Η/Υ και ιδιαίτερα σε δομημένα περιβάλλοντα όπως Matlab και θα κληθεί να υλοποιήσει νέες μεθόδους Η/Υ για βελτιστοποίηση ή να τροποποιήσει κατάλληλα μεθοδολογίες που είναι διαθέσιμες στο Εργαστήριο ΔΕΛΑΠ του ΤΜΟΔ όπου ήδη διεξάγεται σχετική έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα κατά την τελευταία πενταετία. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και β) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο). Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει ήδη αναπτύξει μία τουλάχιστον σχετική προσέγγιση ως το τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2018. Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του/της φοιτητή/φοιτήτριας.

 

 

 

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για το 3ο Κύκλο Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017.
 
Για να δείτε τη σχετική Ανακοίνωση, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.
 
 
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και πληροφόρηση.
 
Με εκτίμηση

 

=========================================================
Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στη "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας"

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αθανασία Γκιμπερίτη

τηλ. 2310 891 212

http://mhm.ode.uom.gr/

=========================

Καινοτομικό ΠΜΣ «Ενεργειακές & Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»

 

ΚαινοτομικόΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ενεργειακές & Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»

Έκτος Κύκλος

Τα πεδία της ενέργειας και του περιβάλλοντος αποτελούν τους πλέον δυναμικούς τομείς, με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα πεδία αυτά είναι σύνθετα και έχουν ανάγκη από στελέχη με ευρύ προσανατολισμό και σύνθεση γνώσης και εμπειρίας τόσο σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όσο και σε καίριους άλλους τομείς όπως η οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η νομοθεσία.

Στα πλαίσια αυτά υλοποιείται ο Έκτος Κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (πρώην ΤΕΙ Πειραιά) (ΦΕΚ 1359/2014, Τεύχος Β). Η καινοτομικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι εκτείνεται ταυτόχρονα και στους τρεις άξονες που συνθέτουν την ολοκληρωμένη γνώση στην Ενέργεια και το Περιβάλλον:

 • την Τεχνολογία
 • την Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
 • τις Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

και

ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη δραστηριοποίηση των φοιτητών του στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στα θέματα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Η καινοτομικότητα του μεταπτυχιακού επίσης έγκειται στην ανάπτυξη συνεργασίας και τη συνεχή αλληλεπίδραση του με εταιρείες και φορείς. Οι επισκέψεις των φοιτητών μας σε ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (αιολικά – ηλιακά πάρκα, μονάδες πετρελαιοειδών), σε βιομηχανίες, σε τμήματα προώθησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων τραπεζών περιλαμβάνουν τη συστηματική ανάλυση τεχνικών και επιχειρηματικών στοιχείων.

Επίσης ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί η ένταξη στο ΠΜΣ της παρακολούθησης –ως μέρος του προγράμματος– εντατικών εξειδικευμένων προγραμμάτων (shortintensivecourses) σε σύγχρονα θέματα όπως αυτά των εξελίξεων των ενεργειακών τεχνολογιών, των καίριων περιβαλλοντικών θεμάτων, της χρηματοδότησης και υλοποίησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων.

Οι σύγχρονες Περιβαλλοντικές Επενδύσεις σε θέματα αιχμής όμως η διαχείριση και εξεύρεση υδάτινων πόρων, η επιχειρηματικότητα στην ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση υλικών και πόρων, οι τάσεις και εξελίξεις στην περιβαλλοντική προστασία αποτελούν επίσης βασικά πεδία εστίασης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ:

https://mbaenergy.gr/anakoinosi-6ou-kyklou-pms-energeiakes-kai-perivallontikes-ependyseis/

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και οι Αιτήσεις για τον Έκτο Κύκλο του ΠΜΣ γίνεται έως:

23ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ü  Αν είστε εργαζόμενος – στέλεχος της αγοράς και θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας και να διευρύνετε με νέες δυνατότητες και ευκαιρίες τις επαγγελματικές σας προοπτικές στα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος,

ü  Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού (θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής και νομικής σχολής ή σχολής διοίκησης) και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες,

ü  Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ που επιθυμείτε να προσανατολιστείτε και να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στα πεδία αυτά,

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα: 210-5381493, 210-5381020,Φαξ: 210-5381493, 210-5381467

(Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-17:00 και Σάββατο, 09:00-14:00)

Εmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">registrations@mbaenergy.gr; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

και να συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής σας στο ΠΜΣ Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις.

 

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα

ü  Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ- πρώην ΤΕΙ Πειραιά), σε συνέχεια της υπερδεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "MSc in Energy Systems".

ü  Το εν λόγω ΠΜΣ (αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy, που με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 24ο Τμήμα) εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τηv παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων - Energy Systems Design και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy Technologies.

ü  Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος "MSc in Energy Systems - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα" από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt University και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "MSc in Energy Systems" στοχεύει:

ü  στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,

ü  εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

ü  Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και

ü  με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι "part-time", με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Εγγραφή στο Πρόγραμμα - Πληροφορίες

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το Πρόγραμμα: http://mscenergysystems.teipir.gr, www.sealab.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, Τηλ/Φαξ: 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα - Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αιτήσεις Συμμετοχής έως και 23-06-2017

 

Υπεύθυνος Προγράμματος:  Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

Joomla Templates: from JoomlaShack.com
Template Upgrade by Joomla Visually