Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

[1]

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

TΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΗΛΙΚΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δ Ι Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ TΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Information and Communication Technologies for Education

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Ιστοσελίδες: www.ecd.uoa.gr, www.icte.ecd.uoa.gr

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκαλεί εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την εισαγωγή φοιτητών στο

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της

Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» που χορηγεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα

με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α’ 117) και την απόφαση της 14ης/30-4-2018 συνεδρίας

Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ υπό

δημοσίευση).

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ακαδ. έτους 2018-2019 είναι: 25 Φεβρουαρίου 2019.

Για λόγους ακαδημαϊκού σχεδιασμού το πρόγραμμα ξεκινά το εαρινό εξάμηνο, ώστε αφενός μεν να

διευκολύνονται οι υποψήφιοι στην προετοιμασία των αιτήσεων και στον προγραμματισμό των

συνολικών υποχρεώσεών τους, αφετέρου δε να διευκολύνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στην

εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους στο Δ' εξάμηνο σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε

χειμερινό εξάμηνο με μεγαλύτερο διαθέσιμο χρόνο εκπαιδευτικής έρευνας και παρεμβάσεων σε

βαθμίδες.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε

τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία υποστηρίζει διοικητικά το ΔΠΜΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε

τριάντα (30).

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με

την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

[2]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι/-ες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της

Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τα

παρακάτω:

Να είναι κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή

ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΕΩΣ

30/10/2018

1. Αίτηση Συμμετοχής (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.icte.ecd.uoa.gr στη θέση

Ανακοινώσεις). Η αίτηση αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στο e-mail του ΔΠΜΣ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτικό τεύχος εργασιών (portfolio σε ψηφιακή μορφή και πτυχιακή ή

διπλωματική εργασία εφόσον υπάρχει).

3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

7. Δύο συστατικές επιστολές

8. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 500 λέξεις)

9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 (Advanced)

Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται:

Αποδεικτικά πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 7-15/02/2017

και του παραρτήματος Β’ του ΑΣΕΠ ή γραπτές εξετάσεις που οργανώνονται με ευθύνη του ΔΠΜΣ

(κατόπιν της έκδοσης ανακοίνωσης η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ), τουλάχιστον δέκα

(10) ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων.

Οι φοιτητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό

αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των

καθορισμένων προθεσμιών.

2. Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν

να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών (όπου απαιτείται) κατά

την εγγραφή τους. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

3. Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και παραλαβή

του εντύπου αίτησης :

α) στην Γραμματεία ΤΕΑΠΗ (Στέφανος Πόθος, Ναυαρίνου 13α, ισόγειο, γραφείο 3, τηλ. 210- 3688040)

β) στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr

Η υποβολή των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας γίνεται μόνο ταχυδρομικά. Οι φάκελοι

υποψηφιότητας θα αποστέλλονται με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία σφραγίδας

ταχυδρομείου έως 30/10/2018 στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ Υπόψη: Στέφανου Πόθου Ναυαρίνου 13α, 106 80 Αθήνα

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές των

τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ.

5. Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται:

5.1. στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και ιδίως τα εξής:

[3]

- Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος

- Επίδοση σε Πτυχιακή ή Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών

- Πιστοποιημένη γνώση ξένης διεθνούς γλώσσας πέραν της αγγλικής

- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών

- Επαγγελματική και Ερευνητική δραστηριότητα

- Δημοσιεύσεις

- Καλλιτεχνικό έργο

- Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος

Με βάση την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζεται Πίνακας για την διαδικασία της συνέντευξης. Ο

αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τον διπλάσιο του

αριθμού των εισακτέων δηλαδή τους 60.

5.2 στη συνέντευξη η οποία πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στη Ιστοσελίδα

του ΔΠΜΣ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στη

συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται:

- Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του

ΔΠΜΣ

- Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα

- Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους

- Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων συνεκτιμώνται:

α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 50% και

β) ο βαθμός της συνέντευξης σε ποσοστό 50%.

Με βάση την τελική βαθμολογία, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα επιτυχόντων και τον

καταθέτει προς έγκριση στη ΕΔΕ. Ο πίνακας επιτυχόντων αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στη

διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α) Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί

επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων/εργαστηρίων του ΔΠΜΣ και να εκπονήσει

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται απογευματινές ώρες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων / εργαστηρίων κ.λ.π. είναι υποχρεωτική.

Β) Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 800

ευρώ/εξάμηνο, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του ν.

4485/17 σε ποσοστό έως του 30% των εισακτέων. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο

ισόποσες δόσεις στην αρχή και στη μέση κάθε εξαμήνου.

Γ) Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός δέκα πέντε (15) ημερών

από την απόφαση της ΕΔΕ προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

καθώς και την απόδειξη καταβολής της πρώτης δόσης των διδάκτρων του Α΄ εξαμήνου. Όσοι εμπίπτουν

στις προβλέψεις του άρθρου 35 του ν. 4485/17, θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα

δικαιολογητικά εντός τριών (3) ημερών μετά την ανάρτηση των επιτυχόντων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων, θα κληθούν να εγγραφούν στο

Πρόγραμμα οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, εάν υπάρχουν.

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής

Σπυρίδων Παπαδόπουλος, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Joomla 1.5 Template by JoomlaShack.com
Template Upgrade by Joomla Visually