Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα γίνεται έως και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Εκ μέρους του Διευθυντή του ΠΜΣ

Καθηγητή Σοφού Αλιβίζου

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών"

Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 851 32 ΡΟΔΟΣ
Τηλ. 22410 99274 - Fax 22410 99275

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.pre.aegean.gr/pms-ntedu


 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» (ΦΕΚ επανίδρυσης 3245/08.08.2018 τομ. Β΄), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ομώνυμο τίτλο (Master in Education, 90 ECTS) και σε πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (παρ. 1β, άρθρ. 111 του Ν.4547/2018 - ΦΕΚ A΄ 102/02.06.2018)

 

Αντικείμενο και στόχος του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της α’θμιας, της β’θμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης γενικότερα. Ειδικότερα, στόχος είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση

 • σε ζητήματα από τη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την εθνική εκπαιδευτική πολιτική στα Νέα Μέσα και στις ΤΠΕ,
 • σε θέματα οργάνωσης της εκπαιδευτικής δομής στη βάση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών τα οποία προβλέπουν την οριζόντια ένταξη της ψηφιακής μάθησης και την ανάπτυξη μιντιακής φιλοσοφίας,
 • σε διαδικασίες διαφορετικής οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εντάσσοντας καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, με στόχο την ποιοτική αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επαγγελματίες, που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση ή την επαγγελματική κατάρτιση και επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στην Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Γιατί να επιλέξετε το αναμορφωμένο Π.Μ.Σ. στη Ρόδο

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα στην αξιοποίηση των νέων και ψηφιακών Μέσων και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να διαμορφώσει μια αντίστοιχη παράδοση.

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του ΠΜΣ συνδυάζει το γνωστικό αντικείμενο με τη χρήση των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία και δίνοντας ευκαιρίες έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ποικίλα πεδία της εκπαίδευσης που σχετίζονται με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής.

Μοναδικά χαρακτηριστικά

 • Παροχή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (παρ. 1β, άρθρ. 111 του Ν.4547/2018 – ΦΕΚ A΄ 102/02.06.2018)
 • Παροχή ευέλικτης φοίτησης ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση μετακίνησης φοιτητών που δεσμεύονται επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας
 • Το Πρόγραμμαυλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης µε πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης
 • Οι φοιτητές/τριες δύναται να μην ζουν στη Ρόδο αλλά να φοιτούν στο ΠΜΣ
 • Αξιοποίηση λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών που υποστηρίζουν γνωστικά αντικείμενα θετικών και θεωρητικών μαθημάτων
 • Αξιοποίηση συνεργασιών με Πανεπιστήμια και οργανισμούς σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως το ετήσιο σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
 • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
 • Γνωριμία με το πανέμορφο νησί της Ρόδου!

 

Ευέλικτη φοίτηση

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης µε πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • δύο τριήμερους κύκλους διαλέξεων δια ζώσης (Π-Σ-Κ) που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή και στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου,
 • ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, µε αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται µόνο μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η φοίτηση δεν απαιτείται διαμονή των φοιτητών/τριών στη Ρόδο κατά τη διάρκεια των σπουδών, παρά μόνο τη μετάβασή τους τα συγκεκριμένα τριήμερα για την παρακολούθηση των δια ζώσης διαλέξεων.

 

Δίδακτρα & Υποτροφίες

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.500,00 €, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τρεις (3) δόσεις

Το Π.Μ.Σ. χορηγεί υποτροφίες αποφοίτησης και αριστείας ύψους 1.000 και 1.500 ευρώ ετησίως, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξευρεθεί πόροι οικονομικής στήριξης του. Η υποτροφία αποφοίτησης, ύψους 1.000 ευρώ, απονέμεται στον/στη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια με την καλύτερη επίδοση βάσει του γενικού βαθμού πτυχίου του Δ.Μ.Ε. του αντίστοιχου έτους φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι αποφοίτησε στον προβλεπόμενο χρόνο. Η υποτροφία αριστείας ύψους 1.500 ευρώ απονέμεται σε έναν/μία ή περισσότερους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά έτος με ακαδημαϊκά κριτήρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας του Π.Μ.Σ.

 

Επιπλέον παροχές

 • Δωρεάν συμμετοχή στην ετήσια επιστημονική ημερίδα του ΠΜΣ
 • Δωρεάν συμμετοχή στο ετήσιο σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ
 • Δωρεάν παροχή τόμων πρακτικών από τις επιστημονικές ημερίδες του ΠΜΣ
 • Δυνατότητα σίτισης όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πανεπιστημιακό Εστιατόριο με αντίτιμο 2,5€/ημέρα (πρωινό - γεύμα - βραδινό)
 • Στους/στις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες παρέχεται, επίσης, αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτος 2018-19

http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/call_for_applications_2018-19/

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται

 • στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., κτίριο «Κλεόβουλος», Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

(τηλ. επικοινωνίας 2241099274 και ώρες 10:00 - 14:00)

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Καθηγητής Σοφός Αλιβίζος

Π.Μ.Σ. Μοντέλα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εκπ/κών Μονάδων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για 15η ακαδημαϊκή χρονιά το Π.Μ.Σ. "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων", δημοσιεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Από το 2018-2019 λειτουργεί το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων. Το πτυχίο αποδίδει 120 ECTSκαι περιέχει και καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

 

 

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ. "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.nautilus.aegean.gr μέχρι την 20.09.2018 και ώρα 11:30 πμ

Δείτε το βίντεο εδώ και το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.pse.aegean.gr/pms-msaemή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 22410 99421

   

ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

[1]

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

TΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΗΛΙΚΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δ Ι Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ TΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Information and Communication Technologies for Education

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Ιστοσελίδες: www.ecd.uoa.gr, www.icte.ecd.uoa.gr

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκαλεί εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την εισαγωγή φοιτητών στο

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της

Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» που χορηγεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα

με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α’ 117) και την απόφαση της 14ης/30-4-2018 συνεδρίας

Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ υπό

δημοσίευση).

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ακαδ. έτους 2018-2019 είναι: 25 Φεβρουαρίου 2019.

Για λόγους ακαδημαϊκού σχεδιασμού το πρόγραμμα ξεκινά το εαρινό εξάμηνο, ώστε αφενός μεν να

διευκολύνονται οι υποψήφιοι στην προετοιμασία των αιτήσεων και στον προγραμματισμό των

συνολικών υποχρεώσεών τους, αφετέρου δε να διευκολύνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στην

εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους στο Δ' εξάμηνο σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε

χειμερινό εξάμηνο με μεγαλύτερο διαθέσιμο χρόνο εκπαιδευτικής έρευνας και παρεμβάσεων σε

βαθμίδες.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε

τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία υποστηρίζει διοικητικά το ΔΠΜΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε

τριάντα (30).

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με

την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

[2]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι/-ες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της

Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τα

παρακάτω:

Να είναι κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή

ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΕΩΣ

30/10/2018

1. Αίτηση Συμμετοχής (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.icte.ecd.uoa.gr στη θέση

Ανακοινώσεις). Η αίτηση αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στο e-mail του ΔΠΜΣ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτικό τεύχος εργασιών (portfolio σε ψηφιακή μορφή και πτυχιακή ή

διπλωματική εργασία εφόσον υπάρχει).

3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

7. Δύο συστατικές επιστολές

8. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 500 λέξεις)

9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 (Advanced)

Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται:

Αποδεικτικά πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 7-15/02/2017

και του παραρτήματος Β’ του ΑΣΕΠ ή γραπτές εξετάσεις που οργανώνονται με ευθύνη του ΔΠΜΣ

(κατόπιν της έκδοσης ανακοίνωσης η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ), τουλάχιστον δέκα

(10) ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων.

Οι φοιτητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό

αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των

καθορισμένων προθεσμιών.

2. Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν

να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών (όπου απαιτείται) κατά

την εγγραφή τους. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

3. Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και παραλαβή

του εντύπου αίτησης :

α) στην Γραμματεία ΤΕΑΠΗ (Στέφανος Πόθος, Ναυαρίνου 13α, ισόγειο, γραφείο 3, τηλ. 210- 3688040)

β) στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr

Η υποβολή των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας γίνεται μόνο ταχυδρομικά. Οι φάκελοι

υποψηφιότητας θα αποστέλλονται με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία σφραγίδας

ταχυδρομείου έως 30/10/2018 στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ Υπόψη: Στέφανου Πόθου Ναυαρίνου 13α, 106 80 Αθήνα

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές των

τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ.

5. Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται:

5.1. στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και ιδίως τα εξής:

[3]

- Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος

- Επίδοση σε Πτυχιακή ή Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών

- Πιστοποιημένη γνώση ξένης διεθνούς γλώσσας πέραν της αγγλικής

- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών

- Επαγγελματική και Ερευνητική δραστηριότητα

- Δημοσιεύσεις

- Καλλιτεχνικό έργο

- Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος

Με βάση την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζεται Πίνακας για την διαδικασία της συνέντευξης. Ο

αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τον διπλάσιο του

αριθμού των εισακτέων δηλαδή τους 60.

5.2 στη συνέντευξη η οποία πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στη Ιστοσελίδα

του ΔΠΜΣ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στη

συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται:

- Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του

ΔΠΜΣ

- Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα

- Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους

- Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων συνεκτιμώνται:

α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 50% και

β) ο βαθμός της συνέντευξης σε ποσοστό 50%.

Με βάση την τελική βαθμολογία, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα επιτυχόντων και τον

καταθέτει προς έγκριση στη ΕΔΕ. Ο πίνακας επιτυχόντων αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στη

διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α) Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί

επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων/εργαστηρίων του ΔΠΜΣ και να εκπονήσει

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται απογευματινές ώρες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων / εργαστηρίων κ.λ.π. είναι υποχρεωτική.

Β) Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 800

ευρώ/εξάμηνο, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του ν.

4485/17 σε ποσοστό έως του 30% των εισακτέων. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο

ισόποσες δόσεις στην αρχή και στη μέση κάθε εξαμήνου.

Γ) Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός δέκα πέντε (15) ημερών

από την απόφαση της ΕΔΕ προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

καθώς και την απόδειξη καταβολής της πρώτης δόσης των διδάκτρων του Α΄ εξαμήνου. Όσοι εμπίπτουν

στις προβλέψεις του άρθρου 35 του ν. 4485/17, θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα

δικαιολογητικά εντός τριών (3) ημερών μετά την ανάρτηση των επιτυχόντων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων, θα κληθούν να εγγραφούν στο

Πρόγραμμα οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, εάν υπάρχουν.

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής

Σπυρίδων Παπαδόπουλος, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

ΠΜΣ «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

«Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων»

Διάστημα υποβολής αιτήσεων 24/08/2018 – 28/09/2018

Image - Divider

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (ΦΕΚ επανίδρυσης 3123/31-7-2018). Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
(α) Μάνατζμεντ αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.
(β) Μάρκετινγκ αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.
(γ) Οικονομική διαχείριση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Μετάβαση στην ιστοσελίδα του προγράμματος. »

Image - Divider

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (MSc IN APPLIED INFORMATICS)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

(MSc IN APPLIED INFORMATICS)             

üΕιδικεύσεις:

 

1.    Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)

2.    Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

 

 
   

 

 

ü    Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2018

ü    Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα

ü    Συνολικό κόστος: 2.800€

ü    Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2018

·       Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από τη λήξη των εγγραφών.

·       Έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://mai.uom.gr/  και στο 2310-891734.

Κατεβάστε από εδώτην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και από εδώ το φυλλάδιο με συνοπτική παρουσίαση του ΠΜΣ.

 

Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually