Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Ανακοινώσεις

Γενικές Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑνΕΚ 10/4/2018

Ενημέρωση ΕΠΑνΕΚ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." alt="Επικοινωνήστε με το ΕΠΑνΕΚ" target="_blank" /> Το ΕΠΑνΕΚ στο Facebook Το ΕΠΑνΕΚ στο Twitter Το ΕΠΑνΕΚ στο Linked In

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑνΕΚ 10/4/2018

Νέα και Ενδιαφέροντα

Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" - Παράταση έως τις 15/5/2018
 
#EquiFund event, 16 Απριλίου στη Στέγη Γραμμάτων και Tεχνών
 
Το μήνυμα αυτό εστάλη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΠΑνΕΚ τηλεφωνικά στο 801-1136-300 τις ώρες 8.00 π.μ. μέχρι 7 μ.μ., ή This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση, πατήστε εδώ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..400 Υποτροφίες για Σπουδές στον Καναδά

Σύντομη Ελληνική μετάφραση (ακολουθεί το πρωτότυπο -πλήρες- Γαλλικό κείμενο)

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Εκπαίδευσης του Université Laval  (Γαλλόφωνη περιοχή του Quebec) Προκηρύσσει 400 υποτροφίες  για ευρωπαίους πολίτες, καθώς και για πολίτες τρίτων χωρών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 για συνέχιση των σπουδών τους και με παράλληλη εργασία σε τομείς  ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου

Το Université Laval θα διευκολύνει τη διαδικασία μετανάστευσης προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν κρατικό δίπλωμα

Οι τομείς εργασίας αφορουν την υγεία, τα Νομικά, τη διπλωματία, τις επικοινωνίες, την οικονομία, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη γεωργία,...)

Οι υποτροφίες αφορούν σε διάστημα από 1 έως 6 εξάμηνα

Τα αεροπορικά εισιτήρια aller-retour καλύπτονται από την υποτροφία

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 18 έως 64 ετών και πρεπει να γνωρίζουν μια εκ των γλωσσών αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου

Η αίτηση υοοβάλλεται αφου αναζητήσετε το σχετικό έντυπο στη διεύθυνση E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Η ομοσπονδιακή επιτροπή για τις ξενες υποτροφίες θα εξετάσει την αίτηση σας με βάση εισήγησης επιτροπής που θα συσταθεί για την ομάδα των κρατών που ανήκετε και θα λάβουν απάντηση από τη Γενική Γραμματέα Έρευνας και Εκπαίδευσης 

 

Par l'intermédiaire de la direction régional des bourses étrangères
canadienne, le secrétariat d'état a l'étude et a la recherche de
l’Université Laval lance un appel a la candidature pour 400 bourses
d'études Canadienne au titre de l'année académique 2018-2019. Ces
bourses sont destinées aux ressortissants des pays de la catégorie A
(pays industrialisés européens, et extra-européens) et ceux des pays de
la catégorie B (pays en développement, du tiers monde et extra
-européens) elles doivent leur permettre de poursuivre leurs études, de
parfaire leurs connaissances pour les travaux de recherches dans les
domaines auxquels l’Université Laval accorde une attention
particulière.
 
SPÉCIFICITÉ DE LA BOURSE:
- L’Université Laval entend faciliter l'immigration aux personnes
désireuses de Poursuivre leurs études et d'obtenir des diplômes d'état
canadienne.
- Les candidats retenus au terme de la sélection de candidatures seront
insérés outre leur étude dans les secteurs sensibles de la vie
économique et sociale du Canada: (santé, droit, diplomatie,communication,
finance, énergie, industrie, transport, agriculture...). Cette option de
l’Université Laval vise a  donner une aptitude professionnelle aux
boursiers pour pouvoir travailler s'ils le désirent au Canada a la fin de
leur formation.
 
DURÉE DE LA BOURSE:
Les bourses couvrent la période d'un cycle de formation ou au maximum six
(06) semestres voir plus.
 
FRAIS DE VOYAGE:
Les billets d'avion aller-retour (Provenance – Canada/ Québec), sont
pris en charge par la direction régional des bourses étrangères
canadienne. Conditions préalables a la candidature en règle générale,
les candidats aux bourses étrangères Canadienne doivent:
- Avoir au maximum 18 ans a 64 ans;
- Comprendre et parler correctement l'une des langues d'enseignement au
Canada (Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien);
- Avoir un diplôme équivalent au brevet d'étude de premier cycle
d'enseignement, au baccalauréat ou au brevet d'aptitude professionnelle
des pays de l'union européenne.
 
PROCÉDURE DE SÉLECTION:
Retirer auprès de la commission fédérale des bourses étrangères
Canadienne(CFBEC) le formulaire de demande de bourse via leur adresse
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
* La commission fédérale des bourses étrangères fera étudier votre
dossier par la représentation délégué de votre zone et catégorie de
pays.
* Les candidats retenus recevront une attestation du secrétariat d'état a
l'étude et a la recherche pour notification de la bourse. Les candidats
désireux de participer aux bourses d'études 2018-2019 doivent écrire a
cet e-mail pour retirer le formulaire a ce mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
          LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES BOURSES
ÉTRANGÈRES CANADA.

700 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

700 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

------

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού

δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»- 2ος Κύκλος και σε εφαρμογή του Κανονισμού του

Προγράμματος (Απόφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, ΦΕΚ 876/τ.Β’/13.03.2018,όπως εκάστοτε ισχύει), προκηρύσσει

700 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει

οριστεί μετά την 01/01/2016, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

 Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,

 Επιστήμες Ζωής

 Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 17/4/2018 και στην

συνέχεια έως 24/4/2018, φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά).

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ:

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/espa-2014/espa-2014-0-18-2-kiklos

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις

παρεχόμενες πληροφορίες κυρίως την «Επικαιροποιημένη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – υποψηφιοτήτων»

καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις».

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ.

Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355 και 210-3726357 καθώς και

στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Αγαπητοί αναγνώστες,

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το νέο τεύχος του μηνιαίου περιοδικού «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ», το οποίο εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) στις Βρυξέλλες.

Σ’ αυτό το τεύχος διαβάστε:

 

 Νέα του ΕΓΚ

1.     Εκπαιδευτική Έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 2018»

 

Νέα μελών του ΕΓΚ

2.     Το RISE ανακοίνωσε είκοσι (20) ερευνητικές θέσεις

3.     Έργο «EPUM»: Αναδυόμενες Προοπτικές στην Αστική Μορφολογία

4.     Μοντέλο «Space4Cocreate»: Καινοτόμος συνεργασία μεταξύ φορέων παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεων

5.     Έργο «COME IN»: Δεξιότητες σε επιχειρήσεις για την ένταξη

6.     Έργο «REST»:  Υποστήριξη και κατάρτιση στην απασχόληση προσφύγων

7.     Έργο «InterCap»: Αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας μαζί

8.     Έργο «ArtS»: Δωρεάν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για καλλιτέχνες!

9.     Έργο «Ε-Evalinto»: Ηλεκτρονική εκπαιδευτική πύλη για την υποστήριξη της ανοικτής πρόσβασης σε εργαλεία διαπολιτισμικής μεσολάβησης

 

Έρευνα και Καινοτομία

10.  Τολμηρή επιστήμη για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων

11.  Έκθεση για την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία (SRIP) 2018

12.  Προωθήστε την καινοτομία σας με την πλατφόρμα NIR-VANA

 

 Υγεία

13.  Πρόσκληση για νέα πιλοτικά έργα στον τομέα της Δημόσιας Υγείας

14.  Υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ: Ομάδα εμπειρογνωμόνων δημοσιεύει 3 γνωμοδοτήσεις για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

15.  Εργαλείο παρακολούθησης στατιστικών για τον καρκίνο

 

Ενέργεια και Περιβάλλον

16.  Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτήρια

17.  Έκθεση για τις προοπτικές ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ

18.  Υποστήριξη έργων άσκησης από το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

 

Περιφερειακή πολιτική

19.  Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες στο πλαίσιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων

20.  Έκθεση σχετικά με την πρόοδο στο πλαίσιο των παγκόσμιων δεσμεύσεων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

21.  Νέα πύλη Interreg.eu

 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

22.  Νέα έκθεση για τη σταδιοδρομία διδασκόντων στην Ευρώπη

23.  Ανάπτυξη της ψηφιακής εργασίας για τους νέους - Συστάσεις πολιτικής, ανάγκες κατάρτισης και παραδείγματα

24.   Υποστήριξη δράσεων κατάρτισης για επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα

 

Νέα του Enterprise Europe Network

25.  Πείτε τη γνώμη σας σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ!

26.  EU Industry Day - 600 συμμετέχοντες, μία ιδεολογία: ‘εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας μας’

 

Ημερολόγια

27.  Ημερολόγιο εκδηλώσεων Απριλίου - Μαΐου 2018

 

Για την εξυπηρέτηση των διεθνών μελών του ΕΓΚ και των μη ελληνόφωνων συνεργατών του, το περιοδικό διατίθεται και σε αγγλική έκδοση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αγγλική έκδοση του μηνιαίου περιοδικού, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">eoc.brussels@ucy.ac.cy

 

(Should you wish to obtain the English version of the newsletter, please contact us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 

Με εκτίμηση,

Ροζμαρί Στρεβινιώτη

 

Rosemary STREVINIOTI

Head of Brussels Office
European Office of Cyprus
Rue du Luxembourg 3, 2nd floor
B-1000 Brussels
Tel./Fax: +32 (0) 2 280 22 85
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="blocked::mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:www.eoc.org.cy

 

 

-   

 

Attachments:
Download this file (Newsletter_February2018_ed130_EL.pdf)Newsletter_February2018_ed130_EL.pdf[ ]26-03-2018

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ» Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, 10:00 -15:00μμ Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

28 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 - 15:00Eπιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ειδικά σχολεία της Αθήνας πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών & 6ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Αθηνών σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΠΙΛΟΓΗ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ειδικά σχολεία της Αθήνας πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Εισηγητές θα είναι οι Καθηγητές:

1. Κος Κίμων Βολίκας,

2. Κος Χαρίσιος Ασημόπουλος,

3. Κα Ιωάννα Τζονιχάκη,

4. Κος Ιωάννης Κουμπούρος,  

Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 122 43)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π 356/16.03.2018

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ) προκήρυξε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας ορισμένου χρόνου για το ακόλουθο έργο: "Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών".

Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχεται μια συνοπτική περιγραφή της Πρόσκλησης με κωδικό Α.Π. 356/16.03.2018. Συγκεκριμένα περιέχονται:
1. Αντικείμενo θέσεων
2. Επιστημονικό Πεδίο
3. Αριθμός Ατόμων
4. Συνοπτική Περιγραφή
5. Απαιτούμενα προσόντα
6. Καταληκτική ημερομηνία Πρόσκλησης
7. Ιστότοποι Πρόσκλησης
8. Οδηγίες Εγγραφής στο  Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ
9. Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Το link μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα ανακατευθυνθούν στον ιστότοπο της Πρόσκλησης, όπου πρέπει να εγραφούν, είναι το εξής: https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/2;2  (Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ)

IFG Lettre d'Information du 16.03.2018

 

Lettre d'Information

 

 

Institut français

 

TR EDUC.

Μαραθώνιοι ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία 2018

17.03.2018
Σε όλη την Ελλάδα

Μάθετε..+

Marathons de lecture pour la Francophonie 2018

17.03.2018
Dans toute la Grèce

En savoir +

 

 

TR EDUC.

19ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας

20 – 28.03.2018 | Αθήνα
29.03 – 04.03.2018 | Θεσσαλονίκη

Μάθετε..+

19e Festival du film francophone de Grèce

20 – 28.03.2018 | Athènes
29.03 – 04.03.2018 | Thessalonique

En savoir +

 

 

TR EDUC.

Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2018

Μάθετε..+

 

Bourses du gouvernement français

Appel à candidatures 2018

En savoir +

 

 

TR EDUC.

Σχολική Γαλλοφωνία 2018
31 ημέρες ποίησης... περιπλανήσεις ανάμεσα στο πράσινο και το μπλε

01-31.03.2018 | ATHENAVOX

Μάθετε..+

Francophonie scolaire 2018
31 jours en poésie… périples entre le vert et le bleu

01-31.03.2018 | ATHENAVOX

En savoir +

 

 

TR EDUC.

Έκθεση Γεωμετρίες
Locus Athens

27.03-15.06.2018
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάθετε..+

Exposition Géométries
Locus Athens

27.03-15.06.2018
Université d’agriculture d’Athènes

En savoir +

 

 

TR EDUC.

Κύκλος «Τα Rendez-Vous Campus France»
Oι διδακτορικές σπουδές

29.03.2018, 17.00'
Αίθουσα Gisèle Vivier - IFG

Μάθετε..+

Cycle « Les Rendez-Vous Campus France »
Les études de doctorat

29.03.2018, 17h00
Salle Gisèle Vivier - IFG

En savoir +

 

 

TR EDUC.

Έκθεση Στην καρδιά του Μάη του ’68
Φιλίπ Γκρα

Έως 29.03.2018
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας – Καφέ

Μάθετε..+

Exposition Au cœur de mai ’68
Philippe Gras

Jusqu'au 29.03.2018
Institut français d’Athènes - Café

En savoir +

 

 

TR EDUC.

Οι Δούλες του Jean Genet

Έως 01.04.2018
Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Μάθετε..+

Les bonnes de Jean Genet

Jusqu'au 01.04.2018
Theatro Technis Karolos Koun

En savoir +

 

 

L'Institut français de Grèce est le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Grèce

Το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος είναι η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα

[Dialogos-RDT] Dialogos-RDT. Newsletter Gallo-Ellinikis Epistimonikis Synergasias - Martiou 2018

  

Το Τμήμα Επιστημονικής & Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει το ενημερωτικό δελτίο του, το οποίο βρίσκεται συνημμένο σε μορφή PDF, στα ελληνικά και τα γαλλικά. 

Περιεχόμενα:

1.    Πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, στο πλαίσιο του Ταμείου για την κινητικότητα της ελληνικής νεολαίας. Προκήρυξη για υποβολή υποψηφιοτήτων 2018
2.    Πρόγραμμα υποτροφιών για νέους ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut niveau» (SSHN), στο πλαίσιο του Ταμείου για την κινητικότητα της ελληνικής νεολαίας. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2018
3.    Υποτροφίες «Make Our Planet Great Again», Προκήρυξη 4 προγραμμάτων υποτροφιών
4.     Οι διδακτορικές σπουδές,  Κύκλος | Τα rendez-vous Campus France, 29/03/2018, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
5.     Ανώτατη Εθνική Σχολή Χημείας, Βιολογίας και Φυσικής του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου του Bordeaux (ENSCBP), Βραβείο Joussot-Dubien 2018. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων (συνημμένη)
6.   Institut d’études avancées του Παρισιού. 2 προκηρύξεις υποτροφιών για ερευνητές για το έτος 2019-2020
7.     EuroScience Open Forum
 

 

 
 Le Service de Coopération Universitaire et Scientifique de l’Ambassade de France a le plaisir de vous transmettre sa lettre d’information PDF, ci-jointe, en français et en grec.

 Sommaire:

1.     Programme de bourses d'excellence du gouvernement français pour des Masters en France, dans le cadre du Fonds pour la mobilité de la jeunesse grecque. Appel à candidatures 2018

2.      Programme de bourses pour jeunes chercheurs : "Séjours scientifiques de haut niveau" (SSHN), dans le cadre du Fonds pour la mobilité de la jeunesse grecque. Appel à candidatures 2018

3.      Bourses"Make Our Planet Great Again". Lancement de 4 programmes de bourses

4.      Cycle Les rendez-vous Campus France: les études de doctorat, 29/03/2018, 17h 00, Institut français de Grèce

5.      École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de l'ENSCPB (Bordeaux) Prix Joussot Dubien 2018, Appel à candidatures (ci-joint)

6.      Institut d'études avancées de Paris. 2 appels pour des résidences en 2019-2020.

7.      EuroScience Open Forum

    

Attachments:
Download this file (Dialogos RDT mars FR.pdf)Dialogos RDT mars FR.pdf[ ]15-03-2018
Download this file (Dialogos RDT mars GR.pdf)Dialogos RDT mars GR.pdf[ ]15-03-2018
Download this file (flyer_Prix Joussot Dubien 2018.pdf)flyer_Prix Joussot Dubien 2018.pdf[ ]15-03-2018

Διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προσκαλεί τους φοιτητές του ιδρύματος σας  τη Πέμπτη 29 Μαρτίου στις 5 μ.μ στο Rendez-vous Campus France με θέμα τις Διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία.

Τα βασικά σημεία της διάλεξης θα είναι: η παρουσίαση του κύκλου των διδακτορικών  σπουδών, η αναζήτηση της Διδακτορικής Σχολής, , οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών και η φοιτητική ζωή στη Γαλλία.

Όπως σε όλες οι συναντήσεις Campus France , ο λόγος θα  δοθεί επίσης και στους Έλληνες φοιτητές που έχουν ήδη ζήσει την εμπειρία των διδακτορικών σπουδών στη Γαλλία και είναι πρόθυμοι να την μοιραστούν με το κοινό.

-- 

Patricia Savary

Responsable de l'espace Campus France d'Athenes

T +30 210 33 98 653

F +30 210 36 46 873

courriel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla Template: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually