Εκτύπωση

Αφιέρωμα στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

 

Αντικείμενο σπουδών

Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Software – Hardware) καθώς και τις τεχνικές εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων που υποστηρίζουν τις επικοινωνίες, την βιομηχανία, την ιατρική, την οικονομία και την εκπαίδευση.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών

Σκοπός του προγράμματος σπουδών και αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, όπως και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Περιγραφή του πτυχιούχου του τμήματος

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς:

 1. Υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων με ανάπτυξη ή συντήρηση του υλικού (hardware) και του λογισμικού τους (software) σε επίπεδο συστήματος ή εφαρμογής.
 2. Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός και κατασκευές για την προσαρμογή διαφόρων περιφερειακών μονάδων σε Η/Υ.
 3. Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός, κατασκευή και εκμετάλλευση υπολογιστικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ολοκληρωμένων βιομηχανικών ρομπότ.
 4. Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός και ανάπτυξη δικτύων Η/Υ.
 5. Μελέτη και κατασκευή εφαρμογών δικτυακού ή διαδικτυακού περιβάλλοντος για κάθε είδους δραστηριότητα όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλε-ιατρική, τηλε-εκπαίδευση ή τηλε-κατάρτιση.
 6. Συντήρηση και λειτουργική διαχείριση δικτύων υπολογιστών και δικτυακών υπηρεσιών.
 7. Ανάλυση και κατασκευή ψηφιακών συστημάτων αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας πληροφοριών.
 8. Εξομοίωση συστημάτων με τη βοήθεια Η/Υ.
 9. Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός και κατασκευή ειδημόνων συστημάτων για την βιομηχανία, την ιατρική και την διοίκηση.
 10. Σχεδίαση και κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων για περιβαλλοντολογικές ανάγκες.
 11. Τεχνική υποστήριξη, συντήρηση συστημάτων Η/Υ και αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων κατασκευαστών συστημάτων με Η/Υ και εταιρειών παραγωγής και διάθεσης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών.


Δομή των σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η άσκηση στο επάγγελμα.
Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή (750 ώρες ανά εξάμηνο). Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε μαθήματος καθορίζεται η διδακτέα ύλη και οι μορφές του διδακτικού έργου κατά τρόπον ώστε για κάθε ώρα θεωρητικής διδασκαλίας ο φοιτητής να διαθέτει δύο ώρες επιπλέον για μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για τη μελέτη των ασκήσεων πράξης, καθώς και για την προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων του οικείου μαθήματος.
Για την ανάπτυξη του προγράμματος ο ΦΕ ορίζεται σε κάθε μάθημα ως τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ως ίσος προς το χρόνο εργαστηριακής διδασκαλίας ή ασκήσεως πράξης. Σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών κατανέμεται ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) του συστήματος ECTS. Το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι τριάντα (30) και κατανέμεται στα μαθήματα αναλογικά προς το ΦΕ. Στην πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση αναλογεί συνολικά ΦΕ 50 ωρών εβδομαδιαίως ο οποίος κατανέμεται ισόποσα και στην πτυχιακή εργασία αποδίδονται 30 ΔΜ.
Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος αλλά από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη ειδικών θεμάτων από προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, βιντεοπροβολές, κλπ.
Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών 30-40 μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής 20-30%, ειδικής υποδομής 25-30%, ειδικότητας 25-30% και σε ποσοστό 10-20% μαθήματα ΔΟΝΑ που ανήκουν στους τομείς της Διοίκησης, της Οικονομίας, της Νομοθεσίας και των Ανθρωπιστικών σπουδών.
Μαθήματα ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας μπορούν να ταξινομηθούν σε Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής. Επίσης, ορισμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε σύνολα μαθημάτων που παρέχουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα επιλογών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του.
Το πρόγραμμα σπουδών δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να δηλώνει μαθήματα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά σε ποσοστό 20-40%.
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα :

 1. Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) όπως: Μαθηματικά, Φυσική, Θεωρία Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικά κ.α.
 2. Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) όπως: Δομημένος Προγραμματισμός, ΣΑΕ, μικρο-Ηλεκτρονική, Ψηφιακά Κυκλώματα, μικρο-Επεξεργαστές, Τηλεπικοινωνίες, ΨΕΣ, Βάσεις Δεδομένων, κ.ά.
 3. Ειδικότητας (ΜΕ) όπως: Λειτουργικά Συστήματα, Τεχνολογία Λογισμικού, Δίκτυα, Σχεδίαση VLSI, Ρομποτική, κ.ά.
 4. Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ): όπως Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα, Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων, Μεταγλωττιστές, Επεξεργασία Εικόνας, Ευφυή Συστήματα, Πληροφοριακά Περιβαλλοντολογικά Συστήματα, Συστήματα Πραγματικού Χρόνου κ.ά.
 5. Ειδικής κατηγορίας που ανήκουν στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) όπως: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας, Πληροφορική και Κοινωνία.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δεν επιβάλλει κατεύθυνση ή εξειδίκευση, αλλά δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να παρακολουθήσουν μαθήματα υποχρεωτικά κατ΄ επιλογή ή σεμινάρια ή προαιρετικά μαθήματα που θα ενίσχυαν την υποδομή τους σε εξειδικευμένες περιοχές όπως Επικοινωνίες Η/Υ, Βιομηχανική Πληροφορική ή Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων ή Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού.

Επαγγελματική προοπτική απασχόλησης στην Ελλάδα

Οι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων αποκτούν, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software – Hardware) καθώς επίσης και στις εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων στις επικοινωνίες, τη βιομηχανία, την ιατρική, την οικονομία και την εκπαίδευση.
Πρακτικά, οι Μηχανικοί Η.Υ.Σ μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις οποιουδήποτε επαγγελματικού περιβάλλοντος, στο οποίο υπάρχουν και λειτουργούν εφαρμογές με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ενδεικτικά, οι τομείς απασχόλησής τους αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 (Περιγραφή του πτυχιούχου του τμήματος).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πτυχιούχοι του Τμήματος Η.Υ.Σ, παρότι υπάρχουν πτυχιούχοι από Σχολές Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι με παρόμοιες ή ίδιες ειδικότητες, εξακολουθούν να έχουν καλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι απασχολούνται κυρίως σε πολλούς τομείς και κλάδους της αγοράς εργασίας.
Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ αποφοίτων του Τμήματος, έδειξε ότι το 98% των αποφοίτων έχει αποκατασταθεί επαγγελματικά (έχουν βρει απασχόληση στο αντικείμενο) μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στον ιδιωτικό τομέα

Τα βασικά ενδεικτικά πεδία απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι μεταξύ άλλων και τα εξής:

 • Εταιρείες πληροφορικής : Ανάπτυξη λογισμικού για εφαρμογές, μελέτη-εγκατάσταση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, μελέτη-κατασκευή δικτυακών ή διαδικτυακών εφαρμογών (σχεδιασμός και υποστήριξη δικτυακών τόπων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τηλεϊατρική κλπ).
 • Εταιρείες εμπορίας ειδών πληροφορικής : Πωλήσεις, εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη συσκευών και συστημάτων πληροφορικής.
 • Εταιρείες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας : Δίκτυα υπολογιστών, δικτυακές υπηρεσίες, ευρυζωνικές υπηρεσίες, ασύρματα δίκτυα, οπτικά δίκτυα.
 • Εταιρείες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου : Μελέτη, κατασκευή, προγραμματισμός, εκμετάλλευση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ολοκληρωμένων ρομποτικών εφαρμογών.
 • Εταιρείες συστημάτων με εφαρμογές στην ιατρική, στη διαχείριση περιβαλλοντικών εφαρμογών, στη διοίκηση, στη βιομηχανία.
 • Στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσης εκπαίδευσης, μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΙΙΕΚ), τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Στο δημόσιο τομέα

Τα βασικά ενδεικτικά πεδία απασχόλησης στο δημόσιο τομέα είναι μεταξύ άλλων και τα εξής:

 • Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες.
 • Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΠΑ, Ολυμπιακή, Νοσοκομεία.
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσης εκπαίδευσης, μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΙΕΚ), τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ερευνητικούς φορείς, Ιδρύματα και Ινστιτούτα.


Προσόντα διορισμού

«Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού στο Δημόσιο. Ειδικότερα, με το «προσοντολόγιο», καθορίζονται τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του Π.Δ. 50/2000 και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. των άρθρων 14 Ν. 2190/94, και 1 παρ. 3 Ν. 2527/97, όπως ισχύουν κάθε φορά. (Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. διατηρούνται σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθμίσεις που αναφέρονται σε προσόντα ειδικών κατηγοριών προσωπικού). Δημοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από 31.12.2003, το Π.Δ. 347/2003 με θέμα την τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 315/31.12.2003).

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων διορίζονται στην κατηγορία Τ.Ε. εκτός όσων διορίζονται καθηγητές Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εντάσσονται στην κατηγορία Π.Ε. (ΠΕ 20 - Πληροφορικής Τ.Ε.).

Επαγγελματική προοπτική απασχόλησης στο εξωτερικό

Για τους πτυχιούχους του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων υπάρχουν σε κάποιο βαθμό προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εκτός της χώρας. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό (Βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες, Ε.Ε. κ.λπ.) ζητούν αποφοίτους Τ.Ε.Ι. της ειδικότητας του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, είτε για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα για τις ανάγκες συγκεκριμένου έργου, ή για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Επίσης ζήτηση διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορες θέσεις μέσα στα σύνορα της Ε.Ε., στις διάφορες υπηρεσίες της, καθώς επίσης και σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι θέσεις αυτές είναι ακόμη πιο δύσκολες και απαιτητικές και συνήθως καλύπτονται μέσα από σύστημα εξετάσεων ή / και συνεντεύξεων.
Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι μεγάλης έκτασης, εφόσον η σταδιοδρομία εκτός χώρας είναι γενικά δύσκολη.
Για πληροφορίες αναλυτικές μπορεί κανείς να απευθυνθεί στους Ευρωσυμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ. (http://www.eures.gr) ή να επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://www.europa.eu.int).
Σε κάθε περίπτωση μεγάλο προσόν θεωρείται η γνώση της γλώσσας του τόπου προορισμού, επιπλέον της άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Συνθήκες εργασίας

Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι οκτάωρη απασχόληση και μισθοί τις περισσότερες φορές μεγαλύτεροι των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίοι διαμορφώνονται ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου. Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, μπορεί να προσφέρεται ιδιωτική ασφάλιση, πριμ αποδοτικότητας κλπ. Όταν η απασχόληση είναι σε απομακρυσμένη επιχείρηση, παρέχονται επιπλέον δαπάνες μετακίνησης ή στέγασης και υψηλότερος μισθός.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων μπορείτε να το βρείτε εδώ


Παναγιώτης Γιαννακόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Ευχαριστώ τους φοιτητές Άρη Κύρκο, Δημήτρη Μαυρογιώργο για την εκπόνηση της παρουσίασης του τμήματος.