Εκτύπωση

Αφιέρωμα στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά

Το Τμήμα Λογιστικής αποτελεί ένα από τα δύο Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και είναι από τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές μονάδες του από άποψη των φοιτητών οι οποίοι σπουδάζουν σε αυτό.

Το εν λόγω Τμήμα πρωτολειτούργησε το 1970 ως Τμήμα «Στελεχών Λογιστηρίου» του Κ.Α.Τ.Ε. (Κέντρο Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης) Πειραιώς, ένα από τα παλαιότερα στο χώρο της δημόσιας τεχνολογικής εκπαίδευσης. Με το Ν. 576/1977 το Κ.Α.Τ.Ε. μετασχηματίστηκε σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Πειραιώς. Στη συνέχεια τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. μετατρέπονται σε Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Ν. 1404/1983 (άρθρο 35) κατά τον οποίο τα Τ.Ε.Ι συμπεριλήφθηκαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και το Τμήμα μετονομάσθηκε σε «Τμήμα Λογιστικής». (Ας σημειωθεί ότι τα ΤΕΙ μαζί με τα πανεπιστήμια, αποτελούν το εθνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους 2916/2001 και 3549/2007)
 Το 1985 το Τμήμα απορρόφησε το ομώνυμο Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, ενώ το 2001 ανέλαβε και πραγματοποίησε Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής.
Το 2011 το Τμήμα αξιολογήθηκε θετικά από εξωτερικούς αξιολογητές.

Σκοπός του Τμήματος

Βασική επιδίωξη του Τμήματος είναι αφ’ ενός να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα του «Λογιστή» αφ’ ετέρου να συμβάλλει στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
 Για το λόγο αυτόν προσφέρει πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στο πεδίο της σύγχρονης Λογιστικής Επιστήμης και των συναφών προς αυτήν κλάδων όπως τα Οικονομικά, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Νομικά κ.ά. το οποίο συνεχώς ανανεώνεται και σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της επικαιροποίησης και αναθεώρησής του.
Το Τμήμα στελεχώνεται από μόνιμο-τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων και από επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλη εμπειρία από το επαγγελματικό περιβάλλον.
Προσφέρει στους φοιτητές του θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση αφού τα μαθήματα που διδάσκονται διακρίνονται σε θεωρητικά και εργαστηριακά. Στα σύγχρονα εργαστήρια με τη χρήση Η/Υ διδάσκονται εφαρμογές των τελευταίων λογιστικών και εμπορικών προγραμμάτων ώστε οι φοιτητές να αποκτούν πολύτιμη εμπειρία και γνώση των εφαρμογών αυτών για εξασφάλιση επιτυχούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Με την καθοδήγηση των καθηγητών, πχ στα σεμιναριακά μαθήματα και κατά την εκπόνηση των επιστημονικών εργασιών, αξιοποιώντας την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που προσφέρεται και από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, οι φοιτητές πετυχαίνουν τη βελτιστοποίηση της εφαρμοσμένης επιστημονικής τους εκπαίδευσης.

Στόχοι του Τμήματος

Το Τμήμα Λογιστικής που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών Επιστημών και ειδικά της Λογιστικής και τις εφαρμογές της στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα έχει σαν κύριους στόχους

  • Να παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική γνώση στη Λογιστική και τα συναφή προς αυτήν αντικείμενα και να προάγει την ανάπτυξη της γνώσης αυτής, με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση
  • Να παρέχει την απαραίτητη πρακτική κατάρτιση στο αντικείμενο της Λογιστικής και της Ελεγκτικής
  • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές μεθοδικό τρόπο σκέψης, προσέγγισης και εντοπισμού υφιστάμενων προβλημάτων στον τομέα της Λογιστικής και αντιμετώπισής τους με χρήση σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων όπως τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά, Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα
  • Να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και να προωθεί την ερευνητική και αναπτυξιακή συνεργασία με συγγενή Τμήματα των Α.Ε.Ι του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και με συναφείς ιδιωτικούς και δημόσιους επαγγελματικούς φορείς
  • Να επιδιώκει και να οργανώνει την διασύνδεση και αλληλεπίδραση με τις οικονομικές μονάδες (επιχειρήσεις και λοιπούς οργανισμούς)
  • ώστε να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας και να διασφαλίσει την επαγγελματική ή επιστημονική σταδιοδρομία των αποφοίτων του.


Δομή του Τμήματος

Α) Όργανα του Τμήματος

 Με βάση τους Νόμους 1404/1983, 2916/2001, 4009/2011 και 4076/2012 η δομή του Τμήματος Λογιστικής έχει ως εξής:

  • Ο Πρόεδρος του Τμήματος προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος, συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των Τομέων μαθημάτων σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
  • Η Συνέλευση του Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο και έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα σπουδών του Τμήματος, απαρτίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό αυτού, έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) όπου υπάρχουν, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή).
  • Οι Διευθυντές των Τομέων Μαθημάτων. Στο Τμήμα λειτουργούν δύο τομείς: α) Ο Τομέας Μαθημάτων Λογιστικής και β) Ο Τομέας Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νομικών Μαθημάτων. Οι Διευθυντές των Τομέων αναπληρώνονται από τους Αναπληρωτές Διευθυντές Τομέων και
  • Η Γενική Συνέλευση του Τομέα. Απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος συναφούς επιστημονικού αντικειμένου και εκπρόσωπο των φοιτητών

Η εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Τμήματος επιτυγχάνεται χάριν στο έμπειρο διοικητικό προσωπικό του.

Β) Εκπαιδευτική Διαδικασία

Δομή Σπουδών
Διάρκεια σπουδών και μαθήματα
Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα που διακρίνονται σε χειμερινό και εαρινό.
Για να καταστούν πτυχιούχοι οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα σαράντα (40) μαθήματα του Τμήματος (33 υποχρεωτικά και 7 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά). Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα είναι διπλάσια από εκείνα που πρέπει να επιλέξουν οι φοιτητές.
Τα μαθήματα είναι θεωρητικά, εργαστηριακά, ασκήσεις πράξης και σεμινάρια που περιλαμβάνουν και επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους. Διακρίνονται σε:

Μαθήματα Γενικής Υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης – Οικονομίας − Νομοθεσίας − Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Πληροφορική, Στατιστική, Αστικό Δίκαιο, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Δημόσια Οικονομική, Εργατικό Δίκαιο
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής όπως Διεθνές Εμπόριο, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Εμπορικό Δίκαιο, Οικονομικοτεχνικές Μελέτες, Ποσοτικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική.
Μαθήματα Ειδικότητας όπως Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Λογιστική Πρακτική (ΔΛΠ), Λογιστική Εταιριών, Λογιστική Κόστους, Λογιστικές Εφαρμογές, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Φορολογική Λογιστική, Λογιστική Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., Ελεγκτική, Ναυτιλιακή Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Οργάνωση Λογιστηρίου.
Από τα μαθήματα, κάποια μεταξύ τους συσχετίζονται ως προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα όπως Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι και Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, Λογιστική Κόστους Ι και Λογιστική Κόστους ΙΙ κ.ά.

Πρακτική άσκηση
Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, πραγματοποιείται από τους φοιτητές στο 8ο εξάμηνο των σπουδών τους και εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα 2/3 των υποχρεωτικών μαθημάτων και όλα τα μαθήματα ειδικότητας. Κατά το εξάμηνο διάστημα (6 ημερολογιακοί μήνες) της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές αμείβονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους παραγωγής (Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Τράπεζες, Δημόσιο) και γενικά σε χώρους συναφείς προς την ειδικότητα με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και την ομαδική εργασία. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Πτυχιακή εργασία
Η Πτυχιακή Εργασία έχει σκοπό να αποκτήσει ο φοιτητής την εμπειρία της έρευνας και της μελέτης σε βάθος ενός θέματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Εκπονείται από το φοιτητή είτε ατομικά είτε από κοινού στο πλαίσιο ολιγομελούς ομάδας υπό την καθοδήγηση-επίβλεψη του επόπτη καθηγητή και υποστηρίζεται προφορικά ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο επιβλέπων καθηγητής.