Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, καθώς και τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να απασχολούνται ως πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε δομικά έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας, όπου δύναται να χρησιμοποιούνται και προεντεταμένοι φορείς σε κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων.

Περισσότερα...

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Μηχανολογίας

Για το τμήμα Μηχανολογίας δεν έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα. Ισχύουν Βασιλικά Διατάγματα του 1974 που περιλαμβάνουν διατάξεις του 1934.

Περισσότερα...

Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολογίας

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολογίας τους δίνουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και άλλων επιχειρηματικών μονάδων, τόσο σε παραδοσιακά όσο και σύγχρονα πεδία του Μηχανολόγου, όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και μάλιστα με δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής. Επίσης οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν με επιτυχία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο ίδιο το Τμήμα καθώς και άλλα προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερα...

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Λογιστικής

Σύμφωνα με τους Νόμους 2515/1997 (άρθρο 1) και 3470/2006 (άρθρο 17) για την «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού» δημιουργήθηκαν τέσσερις κατηγορίες άδειας ασκήσεως του εν λόγω επαγγέλματος, οι Α, Β, Γ, Δ τάξεις ανάλογα με το είδος των σπουδών και τα έτη σχετικής προϋπηρεσίας.

Περισσότερα...

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε., που ορίζονται με σχέδιο προεδρικού διατάγματος

Περισσότερα...