Εκτύπωση

Επαγγελματικά Δικαιώματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Π.Δ. για καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. Στην πράξη τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών καθορίζονται από το Β.Δ/γμα 699/71 ΦΕΚ 233 τεύχος Α΄.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Υπομηχανικού Β΄ τάξης αποκτάται αυτοδίκαια από την Δ/νση Βιομηχανίας και επιτρέπει την μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και συντήρηση Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μετά την συμπλήρωση τετραετίας από την κτήση του πτυχίου και με προϋπηρεσία 4 ετών εκ των οποίων 1 έτος σε εγκαταστάσεις τάσεως άνω των 1000V, αποκτούν την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Α΄ τάξης.
Η εγγραφή στην ΕΕΤΕΜ ( Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών) είναι απαραίτητη για:

 • Την Έκδοση Αριθμού Μητρώου Μηχανικού ΕΕΤΕΜ
 • Βεβαιώσεων ΕΕΤΕΜ που ζητούνται από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Έναρξη επαγγέλματος στις ΔΥΟ
 • Βεβαιώσεις Ηλεκτροδότησης για την ΔΕΗ
 • Βεβαιώσεις για το ότι δεν έχουν πέσει σε Πειθαρχικά παραπτώματα κατά την άσκηση του επαγγέλματος προκειμένου να πάρουν μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου Βεβαιώσεις
 • Για συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.


Για την δραστηριοποίηση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. στον ιδιωτικό Τομέα απαιτείται απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγων, με εγγραφή τα Μητρώα Μηχανικών στις κατά τόπους Νομαρχίες (Δ/νση Βιομηχανίας).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση με επικυρωμένο αντίγραφο
 • Πτυχίο και Φωτογραφία.
 • Επαγγελματική δραστηριοποίηση : Μελέτη, Επίβλεψη, Εγκατάσταση, Συντήρηση, Πραγματογνωμοσύνη Ιδιωτικών Έργων.


Για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. που θα δραστηριοποιηθούν στον Ιδιωτικό Τομέα σημειώνουμε ότι θα πρέπει να γίνει έναρξη επαγγέλματος με αντίστοιχη θεώρηση βιβλίων. Ειδικότερα αναφέρονται οι εξής κατηγορίες:

 1. Στέλεχος Τεχνικής –Εργοληπτικής –Κατασκευαστικής Εταιρείας -Γραφείου Μελετών. Ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α ως μισθωτός, ή στο ΤΕΒΕ με δελτίο παροχής υπηρεσιών & έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία. Για τις αποδοχές ισχύει η εκάστοτε σχετική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε) που αφορά πάντα τα κατώτερα όρια μισθών. Για τον πτυχιούχο μηχανικό εργαζόμενο στην βιομηχανία ισχύουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) που υπογράφονται από τον ΣΤΕΒ.
 2. Εργολήπτες Δημοσίων Έργων

Εγγραφή:

 1. στα Νομαρχιακά Μητρώα Δημοσίων Έργων Απαιτούνται 3 έτη μετά την απόκτηση πτυχίου – δεν απαιτούνται πιστοποιητικά εμπειρίας και αναλαμβάνουν μικρά έργα προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι το 1/3 του ορίου της Α΄ βαθμίδας.
 2. Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ). Η εγγραφή σας γίνεται στην Α΄ τάξη του ΜΕΚ και απαιτούνται 5 έτη από την κτήση του πτυχίου σπουδών και ανάλογη αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα δημόσια ή ιδιωτικά.
 3. στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) ( επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές )

Κριτήρια για την εγγραφή αποτελούν η οργάνωση της Επιχείρησης, η στελέχωσή της από τεχνικούς του Μ.Ε.Κ (ελάχιστα όρια στελέχωσης), η εμπειρία κλπ. Δημόσια Έργα. Οι συνάδελφοι που είναι εγγεγραμμένοι στα ΜΕΕΠ και έχουν ατομική επιχείρηση ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΜΕΚ και ΜΕΕΠ μπορείτε να βρείτε στις ειδικές εκδόσεις της ΕΕΤΕΜ στα Κεντρικά Γραφεία (Αποστέλλονται και ταχυδρομικά στα ταμειακώς ενήμερα μέλη).
Παρακάτω δίνεται συνοπτικά το Β.Δ/γμα 699/71 ΦΕΚ 233 τεύχος Α΄.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Β.Δ.699-Φ.Ε.Κ. 233/17.11.71 τεύχος πρώτον)

Άρθρον 1
1. Εις τους Ηλεκτρολόγους Υπομηχανικούς πτυχιούχους Τεχνικών σχολών, χορηγείται άμα τη κτίσει του πτυχίου, άνευ εξετάσεων, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου β' τάξεως, παρέχουσα το δικαίωμα μελέτης ,εκτελέσεως ως και επιβλέψεως και συντηρήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ως κάτωθι:
Α' Ειδικότης ισχύος μέχρις 75 KW 766/72 Φ.Ε.Κ. 223Α/12-12-72
Γ' Ειδικότης ισχύος μέχρις 75 KW 766/72 Φ.Ε.Κ. 223Α/12-12-72
ΣΤ' Ειδικότης ισχύος μέχρις 250 KW 766/72 Φ.Ε.Κ. 223Α/12-12-72
2. Εις τους πτυχιούχους των εν τη προηγουμένη παραγράφω σχολών, κατόπιν τετραετούς, μετά την απόκτησιν του πτυχίου, υπηπεσίας εις ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις εξ ης ενός τουλάχιστον έτους εις εγκαταστάσεις τάσεως ρεύματος άνω των 1000V, ειδικότητος Γ' ή ΣΤ'
χορηγείται άνευ εξετάσεως άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου α' τάξεως παρέχουσα τα δικαιώματα:
α) Μελέτης και εκτελέσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ως κάτωθι: Α' Ειδικότης ισχύος μέχρις 150 KW
Γ' Ειδικότης ισχύος μέχρις 150 KW
Δ' Ειδικότης 1ης κατηγορίας
ΣΤ' Ειδικότης ισχύος μέχρις 400 KW και οιασδήποτε ισχύος δια τάσιν μέχρι 1000 V. β) Επιβλέψεως και συντηρήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ως κάτωθι: Α' Ειδικότης ισχύος απεριόριστος
Α' Ειδικότης ισχύος μέχρις 300 KW
Δ' Ειδικότης 1ης κατηγορίας
ΣΤ' Ειδικότης ισχύος μέχρις 600 KW και οιασδήποτε ισχύος δια τάσιν μέχρι 1000 V. 3. Αι ως άνω Α' ,Γ' ,Δ' και ΣΤ' Ειδικότητες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθορίζονται δια του από 14/25 (Φ.Ε.Κ. 429 Α') Β. Διατάγματος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως» του από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Β. Διατάγματος «περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότης και κατηγορίας.»

Άρθρον 2
1. Αι κατά το άρθρον 1 του παρόντος άδειαι χορηγούνται υπό της Διευθύνσεως Βιομηχανίας της οικείας Νομαρχίας. ο δε τύπος αυτών εγκρίνεται δι' αποφάσεως του επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού.
2. Δια την χορήγησιν των εν λόγω αδειών ,απαιτείται η υποβολή: α) Πιστοποιηκού σπουδών
β) Πιστοποιηκού γεννήσεως
γ) Πιστοποιηκού υπηρεσίας ,δια την άδειαν α' τάξεως
δ) Δύο προσφάτων φωτογραφιών.
3.Τα πιστοποιητικά υπηρεσίας δέον να είναι θεωρημένα δια την ακρίβειαν του περιεχομένου υπό του Επόπτου Εργασίας και εν ελλείψει τοιούτου υπό της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Εν αδυναμία των ως είρηται Αρχών, η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει δι' ετέρου κατά την αιτιολογημένην κρίσιν της τρόπους εις την διερεύνησιν της ακρίβειας του περιεχομένου των Πιστοποιητικών.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος άρχεται ένα μήνα από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εις τον Υμέτερον επί της Εθνικής Οικονομίας Αναπληρωτήν Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.
Εν Αθήναις τη 10 Νοεμβρίου 1971