Εκτύπωση

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Λογιστικής

Σύμφωνα με τους Νόμους 2515/1997 (άρθρο 1) και 3470/2006 (άρθρο 17) για την «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού» δημιουργήθηκαν τέσσερις κατηγορίες άδειας ασκήσεως του εν λόγω επαγγέλματος, οι Α, Β, Γ, Δ τάξεις ανάλογα με το είδος των σπουδών και τα έτη σχετικής προϋπηρεσίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής μπορούν να γίνουν Γ΄τάξεως με μηδέν (0) χρόνια προϋπηρεσίας, Β΄τάξεως με τέσσερα (4) χρόνια προϋπηρεσίας και Α΄τάξεως με ακόμα τέσσερα (4) χρόνια προϋπηρεσίας. Για την μετάταξη σε ανώτερη τάξη, όπου επιτρέπεται, απαιτείται πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγηση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.
Στο Π.Δ 340/1998 και στο Ν.3470/2006 καθορίζονται επίσης τα συγκεκριμένα επίπεδα ακαθαρίστων εσόδων για κάθε τάξη, ήτοι:
Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (απλογραφικής μεθόδου)
Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας(απλογραφικής μεθόδου) καθώς και επιτηδευματιών που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.(διπλογραφικής μεθόδου) των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο της Β' κατηγορίας προσαυξημένο κατά ποσοστό 40%.
Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ανεξαρτήτως ορίου ετησίων ακαθαρίστων εσόδων.
Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) κατόπιν υποβολής αιτήσεως του ενδιαφερομένου και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων.