Εκτύπωση

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Μηχανολογίας

Για το τμήμα Μηχανολογίας δεν έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα. Ισχύουν Βασιλικά Διατάγματα του 1974 που περιλαμβάνουν διατάξεις του 1934.


Β.Δ. 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 Τεύχος Α’

Η Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται Αυτοδίκαια από την Δ/νση Βιομηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ αποκτούν αυτοδίκαια την τελική άδεια Μηχανολόγου.

Πρόσθετα δικαιώματα με άλλες διατάξεις για τους Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. από την κτήση του πτυχίου :

Άρθρο 3 της αριθμ. 3899/253/Φ.9.2 ΦΕΚ 291/8-3-2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί «Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων»
Π.Δ. 55 ΦΕΚ 44/1-3-2000 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 38/1991(Α’21) «¨Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 48/1995 (Α’36)

Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων με το Π.Δ. 420/87 αφού αποκτηθεί άδεια σύμφωνα με το Π.Δ. 511/77.
Πυροπροστασία: Μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, ανιχνεύσεως και ενεργού κατασβέσεων σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις 3/1981 άρθρο 13γ’ & 88/1997 ΦΕΚ 168 Β’/19.8.1997 και το Π.Δ. 374/88 ΦΕΚ 168 Α΄.
Ψυκτικές εγκαταστάσεις: σύμφωνα με το Π.Δ. 87/1996 ΦΕΚ 72Α’ άρθρο 7 & 10.
Άδεια Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων σύμφωνα με το Ν.1575/85.