Εκτύπωση

Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, καθώς και τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να απασχολούνται ως πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε δομικά έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας, όπου δύναται να χρησιμοποιούνται και προεντεταμένοι φορείς σε κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων.

Είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών με συναφείς δραστηριότητες, μπορούν να εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές, ερευνητικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, θεσμικές, διαχειριστικές και δεοντολογικές πρακτικές και μεθόδους κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους στους παρακάτω τομείς:

  • Σύνταξη μελετών που αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση, τον Σχεδιασμό και την Στατική κα Αντισεισμική επίλυση του φέροντα οργανισμού κατασκευών Μηχανικού μικρών ή μεγάλων ανοιγμάτων σε έργα (δημόσια ή ιδιωτικά).
  • Επίβλεψη και κατασκευή οικοδομικών έργων (δημόσιων και ιδιωτικών).
  • Οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου κατασκευής κτιριακών έργων.
  • Σύνταξη οικονομο-τεχνικών μελετών.
  • Ποιοτικός έλεγχος, οργάνωση παραγωγής, εκμετάλλευση, συντήρηση των δομικών υλικών.
  • Εκτίμηση και αξιολόγηση μελετών και οικοδομικών έργων, καθώς και των συντελεστών παραγωγής τους.
  • Διατύπωση ερευνητικής μεθοδολογίας, ικανότητα συλλογής, αξιολόγησης, ανάλυσης και σύνθεσης των δεδομένων, ικανότητα διαμόρφωσης και διατύπωσης υπεύθυνης γνώμης, εξοικείωση στην ομαδική παραγωγική δουλειά.

Γενικά, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ασκήσουν με επάρκεια τις επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως αυτές, αφενός καθιερώθηκαν θεσμικά από την πολιτεία, αφετέρου δε ανταποκρίνονται επαρκώς στη ζήτηση από το κοινωνικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας.
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Επαγγέλματος του τμήματος