Εκτύπωση

Πεδία απασχόλησης απόφοιτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρολογίας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές  γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς εφαρμογής

  • Στην εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα αυτοματισμών και συστήματα παραγωγής μεταφοράς  και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Στην τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων αυτοματισμού και πληροφοριακών συστημάτων.
  • Στην οργάνωση ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, μονάδων διαχείρισης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
  • Στην εφαρμογή προτύπων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συστημάτων και προϊόντων.
  • Στη διαχείριση και εφαρμογή περιβαλλοντικών και νομικών υποχρεώσεων καθώς και των κανονισμών για την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της εργασίας σε παραγωγικές μονάδες.
  • Στην ικανότητα εφαρμογής ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.
  • Σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης, που αφορούν στις τεχνικές, στην παραγωγή, στην ολοκλήρωση και στην εφαρμογή στους προαναφερόμενους τομείς.
  • Στην απόκτηση γνώσεων ικανών να οδηγήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ηλεκτρολογίας.