Εκτύπωση

Πεδία Επαγγελματικής Απασχόλησης Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας

Οι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί Τ.Ε. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους ειδικούς τομείς της Κλωστοϋφαντουργίας.


Ειδικότερα οι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί απασχολούνται είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως απασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της Κλωστο-ϋφαντουργικής παραγωγής και της αξιοποίησής της με τα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Εντοπισμός ή επίλυση προβλημάτων σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τον μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων
 • Συντονισμό προγραμμάτων παραγωγής και αγορά πρώτων υλών σε μονάδες Κλωστηρίων, Πλεκτηρίων, Παραγωγής Ετοίμων Ενδυμάτων Φινιστηρίων – Βαφείων, Τυποβαφείων, Ταπητουργείων, Σχοινοποιείων και εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου ποιότητας προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και πρώτων υλών.
 • Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας καθώς επίσης συμμετοχή και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση μονάδων κλωστοϋφαντουργίας και στην διαμόρφωση και εφαρμογή γενικών και ειδικών προγραμμάτων κλωστοϋφαντουργικής ανάπτυξης.
 • Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα μη ρητά κατονομαζόμενα παραπάνω που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Κλωστοϋφαντουργικής επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας.


Τα πλέον συνήθη πεδία απασχόλησης του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού Τ.Ε. είναι τα ακόλουθα:

 • Κλωστοϋφαντουργική Βιομηχανία (όλο το φάσμα) για το σχεδιασμό, την παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
 • Εργαστήρια ανάλυσης και ελέγχου ποιότητας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
 • Εμπορία πρώτων υλών και προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας.
 • Εμπορία εξοπλισμού κλωστοϋφαντουργικών βιομηχανιών και βιοτεχνιών.
 • Δημόσιος τομέας.
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας ως τεχνικός σύμβουλος σε θέματα κλωστοϋφαντουργικής τεχνολογίας.
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας ως σύμβουλος ποιότητας με δραστηριοποίηση κυρίως στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Συστήματα ISO 9000,14000, κ.τ.λ.).
 • Εκπαίδευση: Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε., Τεχνικές σχολές Ο.Α.Ε.Δ., συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Μελέτες οργάνωσης και εγκατάστασης κλωστοϋφαντουργικών μονάδων, οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.
 • Τεχνικός Ασφαλείας σε επιχειρήσεις και εργοστασιακές μονάδες.


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Eκκοκκιστήρια, παραγωγή νημάτων, σχεδίαση και παραγωγή υφασμάτων (υφαντών, τεχνικών υφασμάτων, πλεκτών και μη υφανσίμων), βαφή και εξευγενισμό υφασμάτων, σχεδίαση και παραγωγή έτοιμου ενδύματος.

Περιγραφή της θέσης εργασίας

Η απασχόληση του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού στη βιομηχανία αφορά τη διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας και τη συντήρηση των μηχανών, θέματα οργάνωσης, ελέγχου ποιότητας προϊόντων, προμήθειας υλικών, logistics.

Συνήθη πεδία δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Υπεύθυνος παραγωγής βιομηχανικής μονάδας.
 • Υπεύθυνος προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής.
 • Υπεύθυνος συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Έλεγχος ποιότητας προϊόντων.
 • Εφαρμογή Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.


Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας

 • Υπεύθυνος οργάνωσης και προγραμματισμού παραγωγής.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος τεχνολογικών διεργασιών.
 • Ανάπτυξη νέων και τροποποίηση υπαρχόντων προϊόντων στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας  και Ένδυσης.
 • Έλεγχος και βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας από τις πρώτες ύλες ως και το τελικό προϊόν.
 • Επιλογή πρώτων και πρόσθετων υλών.
 • Διαχείριση αποθηκών και αποθεμάτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
 • Σχεδιασμός και λειτουργία δικτύου διανομής προϊόντων.
 • Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας.


 Συνθήκες εργασίας

 • Οι αποδοχές συνήθως αρχίζουν από το βασικό μισθό των συλλογικών συμβάσεων. Σε μερικές περιπτώσεις προσφέρεται μισθός αναλόγως προσόντων.
 • Συνήθως γίνεται εξάμηνη σύμβαση με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προτείνεται κατευθείαν σύμβαση αορίστου χρόνου.
 • Το σύνηθες ωράριο εργασίας διαρκεί ένα 8ωρο ημερησίως και περαιτέρω απασχόληση αμείβεται υπερωριακά, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
 • Όταν η απασχόληση είναι σε απομακρυσμένη βιομηχανική μονάδα, παρέχεται επιπλέον στέγαση και υψηλότερος μισθός.


ΕΜΠΟΡΙΟ

Περιγραφή της θέσης εργασίας

Ο Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός Τ.Ε. απασχολείται σε αντιπροσωπείες μηχανολογικού εξοπλισμού, υλικών βαφής, εξευγενισμού, τυποβαφής και βοηθητικών προϊόντων και σε εταιρίες προώθησης και εμπορίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (πρώτων υλών, νημάτων, υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων). Συνήθως τα στελέχη τεχνικών πωλήσεων έχουν και την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των συγκεκριμένων προϊόντων.

 Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας

 • Ανάπτυξη του δικτύου πελατών, επικοινωνία, ενημέρωση και τήρηση σχετικών αρχείων και προώθηση των προδιαγραφών των προϊόντων.
 • Συμμετοχή στη βελτίωση των προϊόντων και την ανάπτυξη νέων.
 • Προσπάθεια βελτίωσης των πωλήσεων των προϊόντων για τα οποία έχει την ευθύνη.
 • Κοστολόγηση προϊόντων.
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση της εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής.


Συνθήκες εργασίας

 • Οι αρχικές αποδοχές συνήθως ακολουθούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 • Το ωράριο εργασίας είναι κατά κανόνα εκείνο των εμπορικών καταστημάτων.
 • Ανάλογα με το μέγεθος, το αντικείμενο της εταιρίας και την απόδοση του εργαζόμενου μπορεί να παρέχονται τα εξής:
 • Διαρκής εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης στο εξωτερικό
 • Bonus ή ποσοστό επί των πωλήσεων πλέον του μισθού.
 • Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο κ.τ.λ.


Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας

 • Συχνά η θέση εργασίας αναφέρεται σε πτυχιούχο Τ.Ε.Ι.
 • Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης.
 • Αυτονομία δράσης.
 • Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Χειρισμός Η/Υ (τουλάχιστον MsOffice, Βάσεων Δεδομένων και εμπορικών πακέτων).
 • Συχνά είναι επιθυμητή ή απαραίτητη η εμπειρία σε βιομηχανικές – τεχνικές πωλήσεις ή σε πωλήσεις του αντίστοιχου αντικειμένου.
 • Ανάγκη για συνεχείς μετακινήσεις.
 • Δίπλωμα οδήγησης.


ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή της θέσης εργασίας

Αναφέρεται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ή/και έλεγχου ποιότητας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Μπορεί να απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας ή υπάλληλος σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή σε εργαστήρια έλεγχου ποιότητας.

Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας

 • Ανάπτυξη συστήματος ISO 9001 σε βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.
 • Ανάπτυξη άλλων συστημάτων ποιότητας σε οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος ποιότητας προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.
 • Τεχνικός έλεγχος κατά την παραγωγική διαδικασία.


Συνθήκες εργασίας

 • Συνεχείς μετακινήσεις.
 • Παραμονή επί μακρόν στο χώρο της υπό μελέτη επιχείρησης.
 • Άμεση υπευθυνότητα στην επιτυχή υλοποίηση των διαχειριστικών συστημάτων.


Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας

 • Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού, ξένες γλώσσες και (πιθανόν) επαγγελματική προϋπηρεσία.
 • Μεταπτυχιακή εξειδίκευση αν πρόκειται για κάποια υπηρεσία που το απαιτεί.
 • Επιμόρφωση και εξειδίκευση στο αντικείμενο των συστημάτων ISO.