Εκτύπωση

Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολογίας

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολογίας τους δίνουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και άλλων επιχειρηματικών μονάδων, τόσο σε παραδοσιακά όσο και σύγχρονα πεδία του Μηχανολόγου, όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και μάλιστα με δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής. Επίσης οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν με επιτυχία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο ίδιο το Τμήμα καθώς και άλλα προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα τελευταία χρόνια ανοίγονται νέα επαγγελματικά πεδία και το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά έχει κατακτήσει υψηλή αναγνώριση μέσα από τη μακροχρόνια πορεία του. Υπάρχουν συνεπώς ευοίωνες προοπτικές για αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση και προοπτικές για τους αποφοίτους του Τμήματος.
Συνήθη πεδία απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολογίας ενδεικτικά είναι:

 • Η μελέτη και η κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων
 • Η μελέτη και ο σχεδιασμός μηχανολογικών συστημάτων
 • Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός ενεργειακών συστημάτων
 • Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων
 • Το εμπόριο εξοπλισμού, οργάνων μέτρησης και συστημάτων αυτοματισμού
 • Η εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Η παραγωγή και ο έλεγχος ποιότητας προϊόντων
 • Η μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Η διαχείριση πόρων και η βιώσιμη αξιοποίησή τους
 • Η εξοικονόμηση της ενέργειας και η διαχείριση του περιβάλλοντος
 • Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων και η πρόληψή τους
 • Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Η ασφάλεια εργαζομένων και συστημάτων
 • Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης της παραγωγής
 • Η εκπαίδευση, η έρευνα και η ανάπτυξη.