Εκτύπωση

ERASMUS για φοιτητές, καθηγητές, προσωπικό ΑΕΙ με σοβαρές αναπηρίες

Το ΙΚΥ ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα, δε, στην εκπαίδευση.

Τα Ιδρύματα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΚΥ πρέπει εφόσον επιλέξουν φοιτητή με αναπηρίες για περίοδο σπουδών ERASMUS ή περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, ή καθηγητή ή υπάλληλο του Ιδρύματος με αναπηρίες, που πρόκειται να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Εrasmus και εφόσον κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα χορηγήσουν (μετά φυσικά τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, αίτηση και σύμβαση, όπως για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα) το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για φοιτητές ή για καθηγητές/προσωπικό με αναπηρία ανά μήνα ή ημέρα/εβδομάδα αντίστοιχα ανάλογα με τη χώρα προορισμού, όπως ορίζεται στα παραρτήματα X και XI της Σύμβασης Επιχορήγησης για κινητικότητα Erasmus 2013/14.

Η χορήγηση του ποσού αυτού γίνεται κατά την κρίση του Ιδρύματός, πρέπει, όμως, να βασίζεται σε ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα (Νοσοκομείο, Ι.Κ.Α., κ.λ.π.), το οποίο πρέπει να φυλάσσεται για την περίπτωση ελέγχου από την ΕΜ/Ι.Κ.Υ. Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται κατάλογος των ασθενειών που χαρακτηρίζονται σοβαρές, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3794/09 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 156-Α΄/04.09.09 συμπεριλαμβάνοντας, σύμφωνα με απόφαση του ΙΚΥ, τα άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση τόσο του Ιδρύματός σας όσο και της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών και καθηγητών/προσωπικού, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον και πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS.

Στους οικονομικούς απολογισμούς προς την ΕΜ/ΙΚΥ πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά τα ποσά που δαπανώνται γι’ αυτές τις οικονομικές ενισχύσεις.

Πέραν αυτού του γενικού μέτρου, που αφορά όλους τους αναπήρους, μπορεί να χορηγηθεί ειδική οικονομική ενίσχυση σε άτομα με σοβαρή αναπηρία που:

  1. η μετακίνησή τους συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος κινητικότητας και
  2. το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως εθνική χρηματοδότηση.


Η απόφαση για τη συμπληρωματική αυτή χρηματοδότηση λαμβάνεται από την ΕΜ/ΙΚΥ ύστερα από εξέταση όλων των αιτήσεων που θα κατατεθούν σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα για το σκοπό αυτό κεφάλαια. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από τα Ιδρύματα προς την ΕΜ είναι η 7η Οκτωβρίου 2013.

Σε περίπτωση μη απορρόφησης των κονδυλίων που έχει δεσμεύσει η ΕΜ, θα γίνει εκ νέου προκήρυξη τον Νοέμβριο 2013, η οποία θα αφορά αποκλειστικά φοιτητές με αναπηρία που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν το εαρινό εξάμηνο 2014.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των Ιδρυμάτων και δεν γίνονται δεκτές μεμονωμένες αιτήσεις ενδιαφερομένων.