Εκτύπωση

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας - Μέρος Α

Οι Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας συνιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους προσπαθούν να ενταχθούν στην απασχόληση και να σταδιοδρομήσουν αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τα προσόντα τους, σύμφωνα με τις προσδοκίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους.

Σε περιόδους υψηλής ανεργίας η αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία που αναπτύσσεται σε ένα διαρκώς κυμαινόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Προκειμένου να βοηθηθούν με αποτελεσματικό τρόπο οι φοιτητές και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ στην προσπάθεια τους να τοποθετηθούν σε μια κατάλληλη και επιθυμητή γι' αυτούς θέση εργασίας, θεωρείται χρήσιμο να γνωρίζουν ορισμένα βασικά στοιχεία για τη διαδικασία και τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας παρουσιάζονται ειδικότερα τα ακόλουθα θέματα που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της διαδικασίας αυτής:
1. Προγραμματισμός της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και διαμόρφωση προσωπικών στρατηγικών
2. Προσωπική και επαγγελματική ετοιμότητα
3. Τρόποι αναζήτησης εργασίας

Η γνώση των παραπάνω θεμάτων μπορεί να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό τους σπουδαστές και τους αποφοίτους των Τ.Ε.I. να χειριστούν με επιτυχία την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δεξιότητες και τα προσόντα τους, σύμφωνα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους.


1. Σχεδιασμός Σταδιοδρομίας και Διαμόρφωση Προσωπικών Αναγκών

Τα άτομα που εισέρχονται σήμερα στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα να αλλάξουν αρκετές φορές αντικείμενο εργασίας ή ακόμα και επάγγελμα. Η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων και η διεύρυνση της επαγγελματικής εμπειρίας αφορούν σήμερα ολοένα και περισσότερους εργαζομένους. Ταυτόχρονα η συμβουλευτική σταδιοδρομίας δεν απευθύνεται πλέον μόνο στον άνεργο, αλλά και στον εργαζόμενο που θα πρέπει να διαχειριστεί την επαγγελματική του σταδιοδρομία κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση, η αναζήτηση εργασίας πλέον περιλαμβάνει ή θα έπρεπε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
o    επαγγελματικός προσανατολισμός
o    προγραμματισμός και διαχείριση επαγγελματικής σταδιοδρομίας
o    ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής
o    αξιολόγηση γνώσεων και ικανοτήτων
o    αναβάθμιση προσόντων
o    απόκτηση και ενδυνάμωση κοινωνικών δεξιοτήτων

Είναι προφανές ότι η ένταξη στην αγορά εργασίας και η επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία δεν είναι θέμα συμπτώσεων, αλλά αποτέλεσμα συστηματικού σχεδιασμού και προγραμματισμού και ως εκ τούτου, απαιτεί από την πλευρά των ατόμων που αναζητούν εργασία ειδικές γνώσεις και ικανότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής προσωπικής στρατηγικής, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην υποστήριξη των αποφοίτων στην προσπάθεια τους για εξεύρεση εργασίας.
Ο προγραμματισμός της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και η ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής γιο την εξεύρεση εργασίας είναι ίσως τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει ο νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη αυτής της προσωπικής στρατηγικής περιλαμβάνει την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, την επιλογή των μελλοντικών στόχων και στη συνέχεια, τον προσδιορισμό των τακτικών κινήσεων και των βημάτων που απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει ο άνεργος.

  •  Αξιολόγηση παρούσας κατάστασης

Η εκτίμηση της παρούσας κατάστασης απαιτεί τη συστηματική αξιολόγηση των γνώσεων, των ικανοτήτων, των προτεραιοτήτων, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων μας. Στόχος μας είναι να δούμε τι ακριβώς είμαστε σε θέση να κάνουμε και επομένως, να προσδιορίσουμε το είδος της εργασίας για το οποίο θεωρούμε ότι έχουμε τα απαιτούμενα προσόντα.

  • Προσδιορισμός στόχων

Ανεξάρτητα από τα προσόντα που έχουμε, πρέπει να σταθμίσουμε προσεκτικά τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και να θέσουμε τους στόχους μας σε συνάρτηση και με τα αντικειμενικά δεδομένα. Όπως διαπιστώνουμε καθημερινά, αρκετά επαγγέλματα θεωρούνται ήδη κορεσμένα και επομένως, ακόμη κι αν θεωρούμε πως είμαστε σε θέση να εργαστούμε σε κάποια αντίστοιχη ειδικότητα, ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο της αλλαγής πορείας, προκειμένου να αυξήσουμε τις πιθανότητες για εξεύρεση εργασίας. Ο συνδυασμός, επομένως, των υποκειμενικών μας δυνατοτήτων με τα αντικειμενικά δεδομένα της αγοράς εργασίας μπορεί να οδηγήσει στον προσδιορισμό εφικτών και υλοποιήσιμων στόχων για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Αμέσως μετά θα πρέπει να καθορίσουμε τα βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Η επιλογή του είδους της εργασίας είναι προσωπικό θέμα και εξαρτάται άμεσα από τις προτεραιότητες που το κάθε άτομο ξεχωριστά θέτει (ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας, υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας, οικονομικές απολαβές, ωράριο, συχνότητα μετακινήσεων, προοπτικές εξέλιξης, είναι μερικοί από τους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή).

  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Πιθανόν στη φάση κατά την οποία διαμορφώνουμε την προσωπική μας στρατηγική να διαπιστώσουμε πως οι τελικοί μας στόχοι είναι δύσκολο να επιτευχθούν, για υποκειμενικούς ή/και αντικειμενικούς λόγους. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας είναι η έλλειψη προϋπηρεσίας. Οι περισσότερες εταιρείες ή οργανισμοί, γνωρίζοντας και τον ανταγωνισμό που επικρατεί στην προσφορά εργασίας, ζητούν στελέχη με εμπειρία και προϋπηρεσία στο αντικείμενο.
Επομένως, τουλάχιστον για την πρώτη φορά που αναζητούμε εργασία, δεν πρέπει να περιορίζουμε το αντικείμενο και το είδος της εργασίας, ακόμη και αν οι αποδοχές δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε ή που εκτιμούμε ότι αξίζουμε. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε πως οι αποδοχές που προσφέρονται σ' έναν εργαζόμενο αφορούν συνήθως σε μια πρώτη δοκιμαστική περίοδο και πάντοτε υπάρχει προοπτική ουσιαστικών αυξήσεων στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, αν κανείς έχει να επιλέξει ανάμεσα στην ανεργία και σε κάποια εργασία που δεν τον ικανοποιεί απόλυτα, πρέπει να συνεκτιμήσει και άλλους παράγοντες: οι «συνολικές αποδοχές» για το νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας περιλαμβάνουν και άλλα οφέλη εκτός από το μισθό, όπως εμπειρία, προϋπηρεσία, γνωριμίες. Ακόμη κι αν η πρώτη μας απασχόληση είναι προσωρινή, το όφελος είναι σημαντικό, καθώς μετά θα έχουμε αποκτήσει κάποιας μορφής προϋπηρεσία (εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, ένας στους δέκα μισθωτούς εργάζεται υπό συνθήκες προσωρινής απασχόλησης).
Ως προϋπηρεσία επίσης μπορεί να θεωρηθεί η στρατιωτική θητεία, η εποχική απασχόληση καθώς και η Πρακτική Άσκηση - για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε την εταιρεία στην οποία θα την πραγματοποιήσουμε με μεγάλη προσοχή.
 
Αυτοαπασχόληση

Η προοπτική της αυτοαπασχόλησης είναι ένα ενδεχόμενο που πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά, προγραμματίζοντας την επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτοαπασχόλησης είναι τριπλάσιο από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η επιλογή της αυτοαπασχόλησης είναι συνάρτηση και άλλων παραγόντων εκτός από τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του καθενός, όπως το είδος των σπουδών ή η οικονομική του κατάσταση.