Εκτύπωση

ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ανακοινώνει την προκήρυξη για συμπλήρωση του αριθμού εισακτέων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.


Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 μηνών για πλήρη φοίτηση ή 24 μηνών για μερική φοίτηση.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν επίσης όσοι υπέβαλλαν αίτηση και δεν προσήλθαν στις εξετάσεις του Ιουλίου.
 
Αιτήσεις υποβάλλονται από 01/09/2015 έως 18/9/2015.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.hua.gr/index.php/el/2010-06-04-08-44-44142.