Εκτύπωση

Συμπληρωματικές υποτροφίες στην Ελλάδα - Πρόγραμμα SIEMENS

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την συμπληρωματική προκήρυξη είκοσι επτά (27) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) και εβδομήντα τριών (73) θέσεων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται, ως ακολούθως:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΣΤΕΡ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  7 19
ΥΓΕΙΑ  7 15
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  8 21
ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  5 18


Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλον μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης.
Οι υποτροφίες αφορούν υποψηφίους με βαθμό πτυχίου από 7,50 και άνω.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης που είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή σελίδα του ΙΚΥ http://www.iky.gr/upotrofies-aristias-siemens .

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Ιανουαρίου 2014.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ - Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).
Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ.