Εκτύπωση

Υποτροφίες έρευνας για πτυχιούχους και νέους επιστήμονες από τη DAAD

Η DAAD ανακοίνωσε υποτροφίες έρευνας μικρής διάρκειας [έως 6 μήνες] για πτυχιούχους και νέους επιστήμονες. Σκοπός Διαμονή στη Γερμανία για πραγματοποίηση έρευνας σε γερμανικό πανεπιστήμιο ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα, συνήθως στο πλαίσιο εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα ή στη Γερμανία.


Χρονική διάρκεια υποτροφίας 1 έως 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, περίπου έξη μήνες πριν την σχεδιαζόμενη αναχώρηση του ενδιαφερομένου.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η εξής:

  • 17 Φεβρουαρίου 2014 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Αύγουστο 2014)
  • 16 Ιούνιος 2014 (για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας από Δεκέμβριο 2014)


Χρηματικό ποσό υποτροφίας Το μηνιαία ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για απόφοιτους στα 750 €, για υποψήφιους διδάκτορες στα 1000 €, το οποίο δεν φορολογείται, επιπλέον εφάπαξ επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων ύψους 225 €, ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας. Οι υποτροφίες που παρέχονται από φορείς μιας άλλης χώρας (π.χ. υποτροφία του ΙΚΥ) δεν συνυπολογίζονται μέχρι του ποσού των 400 €, υπέρβαση τούτου συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης υποτροφίας της DAAD.

Διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων Για τη χορήγηση των υποτροφιών οι αποφάσεις λαμβάνονται τρεις φορές ανά έτος. Ο έλεγχος των εγγράφων γίνεται στην Ελλάδα και η επιλογή των υποψηφίων στη Γερμανία από ειδική επιτροπή.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων, να διαθέτουν πολύ υψηλά προσόντα, και να επιδείξουν ένα πρώτο πτυχίο με καλές επιδόσεις.
  • Για τους υποψήφιους διδάκτορες το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση της προηγούμενης σπουδαστικής τους βαθμίδας δεν θα πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχει υπερβεί τα 6 έτη.
  • Για τους διδάκτορες το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση της διατριβής τους δεν θα πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχει υπερβεί τα 4 έτη.
  • Για όλους τους αιτούντες ισχύει, ότι κατά την έναρξη ισχύος της υποτροφίας δεν επιτρέπεται, να έχει παρέλθει διάστημα διαμονής στη Γερμανία μεγαλύτερο των 2 ετών (μέγιστο όριο διαμονής το ένα έτος κατά την υποβολή της αίτησης).
  • Πέραν των προαναφερθέντων ακαδημαϊκών επιδόσεων, το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής αποτελεί η πειστική και άρτια προετοιμασμένη ερευνητική πρόταση.
  • Οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν μια γραπτή αποδοχή της ανάληψης επιστημονικής εποπτείας από έναν επιβλέποντα καθηγητή στη Γερμανία καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα με πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη έρευνα τους στη Γερμανία (schedule of planned research work).
  • Για τους υποψήφιους υπότροφους δεν επιτρέπεται, κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων, να έχει παρέλθει διάστημα διαμονής στη Γερμανία μεγαλύτερο των 15 μηνών.

 

Τόπος κατάθεσης ή ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης:
Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD
c/o Goethe-Institut Athen
Ομήρου 14-16, 10672 Αθήνα