Μεταπτυχιακά Εσωτερικού Εξωτερικού Υποτροφίες Κατατακτήριες Σεμινάρια
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Μεταπτυχιακά Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Ο όρος Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρεται σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία που τους ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στη χώρα μας μια συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών από πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των εργοδοτικών φορέων που επιθυμούν ή/και απαιτούν την κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως τυπική απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων. Οι τάσεις αυτές κάνουν επιτακτική την ανάγκη πληροφόρησης για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι να μπορούν να επιλέξουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που ανταποκρίνονται στο επίπεδο γνώσεων, τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές προσδοκίες τους. Σχετικά με τις δυνατότητες των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Τ.Τ.) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό αντίστοιχα ισχύουν τα παρακάτω:

 • Στην Ελλάδα  οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Τ.Τ.  γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. . Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κάθε Μ.Π.Σ. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα αναφέρεται συνοπτικά ακολούθως:

 • Ν.3794 ΦΕΚ156Α΄/4-9-2009 άρθρο 27:«Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις: Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών».
 • N.3685 ΦΕΚ148Α΄/16-7-2008: «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».
 • Ν.3549 ΦΕΚ 69Α΄ Άρθρο 2/ 2007:«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι». Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
 • Υπουργική . αποφ. Αριθμ. 60671/Ε5 ΦΕΚ 771Β΄ 21-6-2002: «Σύμπραξη των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ( Π.Μ.Σ) την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α»
 • Ν.2916/2001 άρθρο 5 παρ.13: Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα συμμετέχουν στα Π.Μ.Σ των Πανεπιστημίων με τους ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα όπως συμπληρώθηκε με τον ν.2909 ΦΕΚ90Α΄ /2-5-2001 , άρθρο 7:" Ρυθμίσεις Θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις "
  Δίνεται το δικαίωμα Πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε Ελληνικά Ιδρύματα και στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα Πτυχία Α.Ε.Ι. Τ.Τ. τμημάτων σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο. Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) των ήδη αποκτηθέντων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής.
  Καταργείται το άρθρο 16 του ν. 2327/95 ΦΕΚ 156 Α΄/31-7-1995.

 • Στο εξωτερικό δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ.. Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών ακόμη και των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Τ.Τ. γίνονται δεκτοί σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, το αποκτώμενο όμως πτυχίο πρέπει να αναγνωρίζεται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

icon Παρουσιάσεις Διημερίδας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (61.50 MB)

Τελευταία ανανέωση ( 06/02/2015 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου