Μεταπτυχιακά Εσωτερικού Εξωτερικού Υποτροφίες Κατατακτήριες Σεμινάρια
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Μεταπτυχιακά Εξωτερικού Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

1. Απαιτούμενα προσόντα

Όταν κάποιος σκέπτεται να μεταβεί στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, είναι σημαντικό να γνωρίζει εάν διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για τις επιλεγείσες μεταπτυχιακές σπουδές.

Για να θεωρηθεί ως ένας κατάλληλος φοιτητής προς εγγραφή για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, θα πρέπει να κατέχει ένα πρώτο πτυχίο, για παράδειγμα Bachelor of Science (B.Sc.) ή Bachelor of Arts (ΒΑ) ή και άλλα επιπλέον προσόντα ή εμπειρία. Όμως ένα πτυχίο, συμπεριλαμβανομένου και ενός πτυχίου της ίδιας της χώρας όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι μεταπτυχιακές σπουδές, δεν εξασφαλίζει αυτόματα την δυνατότητα εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές. Η καταλληλότητα κάθε υποψήφιου εκτιμάται από το ίδρυμα στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. Οι αποφάσεις βασίζονται στο εάν ο αιτών πληρεί τις απαιτήσεις εισόδου του ιδρύματος. Το είδος των σπουδών που έχει ήδη πραγματοποιήσει, οποιεσδήποτε εξετάσεις τις οποίες έχει ήδη περάσει στο προτεινόμενο αντικείμενο των σπουδών και συστατικές επιστολές από καθηγητές στα προηγούμενα ιδρύματα στα οποία έχει φοιτήσει, είναι όλα πολύ σημαντικά. Πιθανόν να ζητηθεί να επιδείξει δείγματα της προηγούμενης εργασίας που έχει δημοσιεύσει (εάν υπάρχει τέτοια εργασία) ή να ζητηθεί να δώσει κάποιες εξετάσεις. Με αυτήν την έννοια θα είναι στην ίδια ακριβώς θέση με τους υποψηφίους της ίδιας της χώρας όπου σκοπεύει να πραγματοποιήσει τις σπουδές του και των οποίων οι αιτήσεις εκτιμώνται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

2. Προετοιμασία για την αίτηση

Επειδή σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Βρετανία και Η.Π.Α., οι προπτυχιακές σπουδές είναι συνήθως ιδιαίτερα εξειδικευμένες, τα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συνήθως σχεδιασμένα επάνω σε αυτήν την υπόθεση. Εάν το πρώτο πτυχίο βασίζεται σε ευρύτητα γνώσεων, τότε είναι πιθανόν να του ζητηθεί να αναλάβει κάποιες προ-εισαγωγικές σπουδές πριν γίνει αποδεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές.

Εάν εμπίπτει σε αυτήν την περίπτωση (πράγμα το οποίο μπορείτε να εξακριβώσει μόνο με απευθείας επαφή με τα ιδρύματα) μπορεί να χρειασθεί να πραγματοποιήσει προπαρασκευαστικές σπουδές. Πολλά ιδρύματα παρέχουν τέτοιου είδους σπουδές. Αυτές συνήθως διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος από τον Οκτώβριο μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο και παρέχουν μία γέφυρα στις σπουδές σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό πεδίο, μαζί με συμπληρωματικές σπουδές στη ξένη γλώσσα, εάν αυτό είναι αναγκαίο.

Ένα ίδρυμα θα χρειάζεται να είναι σίγουρο ότι ο υποψήφιος κατέχει επαρκώς την αντίστοιχη γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιήσει τις σπουδές του. Εάν δεν έχει ήδη αποδεδειγμένα τα απαραίτητα προσόντα για την γλώσσα, μπορεί να του ζητηθεί να τα αποδείξει δίνοντας εξετάσεις στην γλώσσα.

3. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών

- Πτυχία και Διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών

Όλα τα Πανεπιστήμια και κάποια κολέγια υψηλότερης εκπαίδευσης, προσφέρουν σπουδές πέραν του επιπέδου των προ-πτυχιακών σπουδών οι οποίες οδηγούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα, και πολύ συχνά περίφημα, μεταπτυχιακά προσόντα σε επίπεδο πιστοποιητικού (certificate), διπλώματος (diploma), μεταπτυχιακού διπλώματος (masters) και διδακτορικού (doctorate). Η χρονική διάρκεια των σπουδών ποικίλει από εννέα μήνες μέχρι τρία ή τέσσερα έτη.

Η μεταπτυχιακή έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε αντικείμενο και συχνά μπορεί να είναι σε πρωτοπορίες αιχμής σε κλάδους όπως η γεωπονία, οι επιστήμες και η τεχνολογία. Πολλές σπουδές αντικατοπτρίζουν και είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της βιομηχανίας και είναι σχεδιασμένες σε στενή συνεργασία με εργαζόμενους ή επαγγελματικές οργανώσεις.

Μερικά ερευνητικά προγράμματα μπορούν να τυγχάνουν κοινής επίβλεψης και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνα σε ένα αντικείμενο στην Ελλάδα, με μικρότερο κόστος από το να σπουδάζει εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό.

Ένα πτυχίο ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών απονέμεται μετά από επιτυχημένη ολοκλήρωση σπουδών με διδασκαλία ή μετά από μία περίοδο έρευνας, ή συνδυασμό και των δύο. Οι σπουδές με διδασκαλία παρέχονται στα επίπεδα masters, diploma και certificate. Τα πτυχία με έρευνα στα επίπεδα masters, masters of philosophy ή doctorate απονέμονται στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει μία περίοδο πρωτογενούς έρευνας και έχουν υποβάλλει μία διατριβή προς εξέταση.

- Πτυχία masters με διδασκαλία

Ο τίτλος του πτυχίου masters συνήθως καθορίζεται , άλλα όχι πάντοτε , από το αντικείμενο της μελέτης π . χ . Master of Arts (MA), Master of Science (Msc), Master of Engineering (MEng), Master of Technology (MTech), Master of Laws (LLM), Master of Business Administration (MBA).

Μερικές σπουδές masters είναι περίφημες και δίνουν τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής εξαίρεσης από επαγγελματικά προσόντα, στην περίπτωση που κάποιος χρειασθεί να εργαστεί στην αντίστοιχη ξένη χώρα. Οι σπουδές masters παρέχουν εξάσκηση υψηλού επιπέδου σε περιοχές ειδικών αντικειμένων.

Οι σπουδές masters με διδασκαλία πλήρους απασχολήσεως (full-time) διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος (σπανίως και δύο έτη) και αποτελούνται από σειρά μαθημάτων (μαθήματα, σεμινάρια, κτλ.) εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας, ιδιαίτερες εργασίες ή εκθέσεις, και συνήθως διάφορες γραπτές εξετάσεις. Τα στοιχεία διδασκαλίας των σπουδών μπορεί να αξιολογούνται με εξετάσεις, με συνεχή εκτίμηση της εργασίας ή και με τους δύο τρόπους.

Οι σπουδές masters με διδασκαλία μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν έρευνα ή πτυχιακή εργασία σε ένα ορισμένο θέμα το οποίο πρέπει να γραφεί ως μία εκτεταμένη έκθεση, η οποία ονομάζεται thesis ή dissertation. Μπορεί επίσης, ως τμήμα των σπουδών, να περιλαμβάνεται και μια προφορική εξέταση, η οποία ονομάζεται "viva voce" ή πιο απλά "viva".

Στα πτυχία masters δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις, αν και κάποια Πανεπιστήμια μπορεί να απονέμουν μία "διάκριση" (distinction) για εξέχουσα απόδοση.

- Πτυχία masters με έρευνα

Πτυχία masters μπορεί επίσης να αποκτηθούν με έρευνα, και οι περισσότερες full-time σπουδές διαρκούν δύο ημερολογιακά έτη. Μερικά Πανεπιστήμια απονέμουν ένα Mphil (Master of Philosophy). Το Mphil μπορεί να είναι σε science , engineering medicine , arts , ή social studies .

Το UK Office of Science and Technology (Μεγάλη Βρετανία) σχεδιάζει να εισαγάγει ένα νέο πτυχίο masters με έρευνα, ένα Master of Research (Mres), ως το σημείο εκκίνησης για ένα PhD.

- Διπλώματα και Πιστοποιητικά (Diplomas and Certificates).

Τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά είναι συνήθως σπουδές οι οποίες σχετίζονται με μία ιδιαίτερη θέση και δίνουν την δυνατότητα μιας πλήρους ή τμηματικής εξαίρεσης από επαγγελματικές εξετάσεις, εάν σκοπεύει να εργασθεί στη χώρα όπου θα τα αποκτήσει. Αυτά μερικές φορές αποτελούνται από στοιχεία διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς την διατριβή και μερικές σπουδές προσφέρουν την ευκαιρία της μεταφοράς από τις σπουδές ενός διπλώματος στις σπουδές ενός master μετά από μία επιτυχημένη ολοκλήρωση. Τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά κανονικά ολοκληρώνονται σε 9 ή 12 μήνες. Κανονικά δεν περιλαμβάνουν μία εκτεταμένη έκθεση ή διατριβή.

Οι σπουδές παρέχονται σε ένα ευρύ πεδίο, όπως computing, marketing, teaching και social work. Τυπικές μεταπτυχιακές απονομές περιλαμβάνουν Diploma in Management Studies (DMS) και Postgraduate Certificate in Education (PGCE).

- Διδακτορικά

Το πτυχίο του διδακτορικού διπλώματος απονέμεται για μία σε βάθος πρωτογενή έρευνα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, η οποία αποτελεί μία πραγματική συνεισφορά στη γνώση. Οι φοιτητές πραγματοποιούν ανεξάρτητη έρευνα κάτω από επίβλεψη και γράφουν τα αποτελέσματά τους και τα συμπεράσματα τους ως μία διατριβή.

Όλα τα Πανεπιστήμια απονέμουν το πτυχίο του Doctor of Philosophy (PhD ή Dphil) για διδακτορικά στις τέχνες (arts) ή στην επιστήμη (science). Για να αποκτηθεί ένα διδακτορικό δίπλωμα απαιτούνται συνήθως για την ολοκλήρωσή του τρία χρόνια, αν και μπορεί να χρειασθεί πολύ περισσότερος χρόνος.

Πολύ λίγα διδακτορικά περιλαμβάνουν παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων (courcework). Συνήθως το διδακτορικό απονέμεται με διατριβή. Η "viva" ή η προφορική εξέταση είναι υποχρεωτική.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ιδρυμάτων προσφέρουν από κοινού PhD προγράμματα με επίβλεψη (τα οποία είναι γνωστά και ως "split"), στα οποία οι φοιτητές αφιερώνουν τμήμα της περιόδου της εγγραφής τους στο UK ίδρυμα και τμήμα σε ένα ίδρυμα της χώρας τους.

4. Αιτήσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ο υποψήφιος πρέπει να απευθυνθεί προς τον επικεφαλής του τμήματος ή τον αρμόδιο για την αποδοχή για μεταπτυχιακές σπουδές (postgraduate admissions tutor) και να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές και ένα έντυπο αιτήσεως, τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την πρόθεσή του να αρχίσει τις σπουδές. Θα πρέπει να κάνει αίτηση νωρίς (εάν είναι δυνατόν μόλις λάβει στα χέρια του τα σχετικά έντυπα) γιατί οι θέσεις για τις πιο δημοφιλείς σπουδές συχνά είναι σε μεγάλη ζήτηση. Τα περισσότερα ιδρύματα δεν έχουν επίσημες καταληκτικές ημερομηνίες για την παραλαβή των αιτήσεων, αν και σε σπουδές με διδασκαλία μπορεί να απαιτείται οι αιτήσεις να υποβάλλονται εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σπουδές αρχίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, αλλά ενδέχεται να μπορεί να αρχίσει το πτυχίο το οποίο αποκτάται με έρευνα σε άλλη χρονική στιγμή του έτους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας προς το ίδρυμα και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των ιδρυμάτων προς τα οποία μπορεί να υποβάλλει αιτήσεις. Εάν δεν υπάρχει επίσημο έντυπο αίτησης, θα πρέπει να στείλει ένα αντίγραφο του βιογραφικού του σημειώματος (curriculum vitae - cv), τονίζοντας τα προσόντα του, την αναλυτική ακαδημαϊκή βαθμολογία του και τα ενδιαφέροντά του.

5. Γλώσσα

Για να πραγματοποιήσει ο ενδιαφερόμενος τις σπουδές του στο εξωτερικό θα χρειαστεί να προσκομίσει έναν αποδεικτικό τίτλο επάρκειας της γνώσης της αντίστοιχης γλώσσας, ο οποίος θα είναι αποδεκτός από το αντίστοιχο πανεπιστήμιο στο οποίο σκοπεύει να σπουδάσει. Για όσους σκοπεύουν να σπουδάσουν στη Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι λίγα είναι πια τα Πανεπιστήμια τα οποία δέχονται το Cambridge First Certificate in English ("Lower") ως επαρκές. Το Advanced αναγνωρίζεται από πολλά και το Proficiency σχεδόν απ' όλα. Το πιο κατάλληλο προσόν για εισαγωγή σε βρετανικά Πανεπιστήμια είναι το IELTS (International English Language Testing System). Για τα περισσότερα Πανεπιστήμια ο ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός είναι 5.5 και 6.5. Μπορεί να εξετασθεί τους περισσότερους μήνες του έτους και τ' αποτελέσματα του IELTS δημοσιεύονται σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός δύο εβδομάδων). Εναλλακτικό προσόν είναι το αμερικανικό TOEFL. Ο βαθμός ο οποίος απαιτείται είναι συνήθως μεταξύ 530 και 580 και τ' αποτελέσματα δημοσιεύονται σε έξι περίπου εβδομάδες. Οι εξετάσεις για τα πιστοποιητικά του Cambridge γίνονται δύο φορές το χρόνο και τ' αποτελέσματα δημοσιεύονται μετά από λίγους μήνες.


Τελευταία ανανέωση ( 06/02/2015 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου