Μεταπτυχιακά Υποτροφίες από Δημόσιους Φορείς από Ιδιωτικούς Φορείς Κατατακτήριες Σεμινάρια
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Από Δημόσιους Φορείς Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Οι υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών διευρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια με την προσθήκη των σπουδών εσωτερικού (κοινοτικά προγράμματα Erasmus , Lingua , Σωκράτης και Σωκράτης ΙΙ), ενώ το ΙΚΥ έχει την επιμέλεια της προκήρυξης και διαχείρισης διαφόρων άλλων υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων και προγραμμάτων για αλλοδαπούς.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο υποψήφιος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

  • Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
  • Πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο/δίπλωμα ξένου πανεπιστημιακού ιδρύματος ή πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή ισότιμης μετεκπαίδευσης ή άλλου επιπέδου αν αυτό καθορίζεται στον πίνακα ειδικεύσεων ή πτυχίο ελληνικού Ιδρύματος τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης ή ισότιμο ελληνικού ή ξένου τεχνολογικού ιδρύματος για τους υποψηφίους του προγράμματος.
  • Πτυχιούχος θεωρείται και ο υποψήφιος που εντός της προθεσμίας προσκομίζει βεβαίωση της γραμματείας του οικείου ιδρύματος ότι εξετάστηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (ηλικία μέχρι 38 ετών, πλην ειδικών περιπτώσεων, να μη διαθέτει προσωπικά ο υποψήφιος επαρκή οικονομικά μέσα, να έχει διακριθεί για την επίδοση στις σπουδές, τη χρηστότητα και το ήθος του).
  • Όσοι υποψήφιοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ, θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας να προσκομίσουν πιστοποιητικό ότι δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας από την προϊσταμένη τους αρχή.
  • Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στους διαγωνισμούς εάν: έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν αναβολή κατάταξης, ενώ μπορούν να συμμετέχουν και στρατευμένοι ή όσοι πρόκειται να στρατευθούν.
  • Αν κάποιος υποψήφιος αδυνατεί λόγω οποιασδήποτε αναπηρίας, μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας, τότε εξετάζεται μόνο προφορικά.
  • Τυφλοί ή κωφάλαλοι κάτοχοι πτυχίου μπορούν να λάβουν υποτροφία του ΙΚΥ, εφόσον συμμετέχουν επιτυχώς σε καλλιτεχνικές ειδικεύσεις, με υπέρβαση των προβλεπόμενων κάθε έτος θέσεων υποτροφιών.
  • Δεκτοί δε γίνονται όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη τύχει υποτροφίας του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές.

Δικαιολογητικά – Προθεσμίες

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου κάθε χρόνο να υποβάλουν στο ΙΚΥ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ειδική έντυπη αίτηση – δήλωση συμμετοχής (χορηγείται από το ΙΚΥ)

2. Πρόσφατη φωτογραφία

3. Πιστοποιητικό ΑΕΙ ή Α.Ε.Ι. Τ.Τ., το οποίο θα περιέχει το βαθμό του πτυχίου/διπλώματος αριθμητικά και με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων.

4. Βεβαίωση της γραμματείας του οικείου τμήματος για επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών, αναλυτική βαθμολογία και τελικό βαθμό αριθμητικά και με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων.

Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος πτυχίου/διπλώματος του εξωτερικού, τότε θα πρέπει να υποβάλει το παραπάνω δικαιολογητικό και στο πρωτότυπο και στο επίσημα μεταφρασμένο, το οποίο απαραιτήτως συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. («νέο» ΔΙΚΑΤΣΑ) ή του ΙΤΕ για το πρόγραμμα τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης.

5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ – Α.Ε.Ι. Τ.Τ.  του εξωτερικού ή τίτλου σπουδών που αναγνωρίζεται από το υπουργείο Παιδείας ως επάρκεια προσόντων για την διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.

Το αντίγραφο ενός από τους παραπάνω τίτλους θα ληφθεί υπόψη ως στοιχείο απαλλαγής από την εξέταση στην ξένη γλώσσα που κατέχει ο υποψήφιος.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών για την έναρξη της υποτροφίας καθώς και η διάρκειά της ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις.

Οικονομικές παροχές

Το ΙΚΥ χορηγεί οικονομικές παροχές τόσο στους υποψηφίους για σπουδές στο εξωτερικό όσο και στους υποτρόφους για σπουδές στην Ελλάδα. Το ύψος των αποδοχών καθορίζεται ανά κατηγορία, σύμφωνα με τις κανονικές διατάξεις από το Δ.Σ. του ιδρύματος και πάντα με βάση τις οικονομικές του δυνατότητες.

Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων με τις οποίες έχουν συναφθεί μορφωτικές συμφωνίες

Πρόκειται για υποτροφίες οι οποίες χορηγούνται κάθε χρόνο σε Έλληνες υπηκόους από ξένες κυβερνήσεις, στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών με τη χώρα μας. Μέσω αυτού του προγράμματος περίπου 100 φοιτητές κάνουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους κάθε χρόνο.

Στις υποτροφίες αυτές περιλαμβάνονται συνήθως τα έξοδα διαμονής, διατροφής και σπουδών, αλλά οι οικονομικές παροχές αναπροσαρμόζονται, είτε με την ανανέωση του προγράμματος ή βάσει του μορφωτικού προγράμματος που έχει υπογραφεί κάθε ακαδημαϊκό έτος. Περιορισμοί αναφορικά με τις ειδικότητες σπουδών δεν υπάρχουν. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφιών ποικίλλουν, ωστόσο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής: αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, βιογραφικό σημείωμα, δύο συστατικές επιστολές, πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας στην οποία γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων και πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος.

Η προκήρυξη των υποτροφιών γίνεται από το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ πληροφορίες παρέχει στους ενδιαφερομένους η Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του υπουργείου Παιδείας.

Το ΥΠΕΠΘ κοινοποιεί περί τα τέλη Οκτωβρίου συνήθως τον πίνακα με τις ξένες χώρες που χορηγούν υποτροφίες και ενημερώνει απευθείας και τις γραμματείες των πανεπιστημίων.

Οι χώρες με τις οποίες έχουν ήδη κυρωθεί μορφωτικές συμφωνίες είναι η Αίγυπτος, η Αργεντινή, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γιουγκοσλαβία, η Δανία, η Ιορδανία, η Ινδία, το Ιράκ, το Ιράν, η Ιρλανδία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Κίνα, η Κολομβία, η Μάλτα, το Μεξικό, η Νορβηγία, η Ν. Κορέα, η Ουγγαρία, το Πακιστάν, η Πολωνία, η Ρωσία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Συρία, η Τσεχία, η Τυνησία και η Φινλανδία.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ένα μόνο πρόγραμμα υποτροφιών μίας και μόνο χώρας. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και στη γλώσσα της χώρας (αγγλική ή γαλλική), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη χώρα, ενώ όλα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.


Τελευταία ανανέωση ( 06/02/2015 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου