Μεταπτυχιακά Υποτροφίες Κατατακτήριες Σεμινάρια
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Κατατακτήριες Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Με το νόμο 3404 ΦΕΚ 260Α’/17-10-2005, άρθρο 15 αναμορφώνεται το καθεστώς

κατάταξης πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα στον νόμο αναφέρονται τα εξής:

«Άρθρο 15

Κατατάξεις πτυχιούχων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετεγγραφών.

2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου και πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 2% και για τα υπόλοιπα Ιδρύματα σε ποσοστό 4% του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου. Το ίδιο ποσοστό ορίζεται και για τις κατατάξεις κατόχων πτυχίων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών και ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά σε κάθε Τμήμα Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά, σε ξεχωριστό ποσοστό 2% του αριθμού εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα Πανεπιστημίου. Πέραν των ανωτέρω ποσοστών, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

3. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου ή με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα. Όπου η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με εξετάσεις, πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής με εξετάσεις.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται:


  • στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων -Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας - Ανδρέα Παπανδρέου 37,15126, Μαρούσι. Τηλέφωνα 210 3443447-469-470.

  • ή απευθείας στο ΑΕΙ/ΤΕΙ , στο τμήμα που τους ενδιαφέρει να καταταχθούν.

    Ειδικότερα, όσον αφορά στο ΤΕΙ Πειραιά, προθεσμία υποβολής για την κατάταξη πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα τμήματα του Τ.Ε.Ι. ορίζεται το διάστημα 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  1. Αίτηση στο Τμήμα
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Σπουδών στο οποίο αναφέρονται όλα τα μαθήματα με την αντίστοιχη βαθμολογία που διδάχθηκαν και εξετάστηκαν με επιτυχία στο τμήμα προέλευσης.
  4. Προκειμένου για πτυχιούχους Σχολών του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Πειραιά η κατάταξη διενεργείται με εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου, ενώ στο τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών & στο τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων διενεργείται με βάση το βαθμό πτυχίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΤΕΙ Πειραιά μπορείτε να αναζητήσετε στο Γραφείο Διασύνδεσης, Π. Ράλλη & Θηβών 250, γρ. Α014, τηλέφωνα 2105381294-5.

Τελευταία ανανέωση ( 14/12/2012 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου