Παρουσίαση Εκδηλώσεις Περιοδικές Εκδόσεις Αναγνωστήριο Οριζόντια Δράση EUE-NET CDONET
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
CDONET Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Το CDOnet είναι το δίκτυο των Γραφείων Διασύνδεσης /Σταδιοδρομίας στην Ευρώπη, του οποίου την λειτουργία ξεκίνησε το EUE-net - το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων. Όλα τα Ευρωπαϊκά Γραφεία Διασύνδεσης/ Σταδιοδρομίας των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία. Ο κύριος στόχος του δικτύου είναι οι προσπάθειες των Γραφείων Διασύνδεσης/Σταδιοδρομίας (CDOs) να συγκεντρωθούν και να κατασταθούν ορατές και χρησιμοποιήσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς όφελος των σπουδαστών, των επιχειρήσεων, των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των φορέων χάραξης πολιτικής. Το δίκτυο θα επιτύχει αυτόν τον στόχο, δικτυώνοντας μεταξύ τους, όλους τους εμπλεκόμενους, οργανώνοντας τις τακτικές συνεδριάσεις και τα Ευρωπαϊκά Συνέδρια και τέλος αναπτύσσοντας το απαιτούμενο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς επίσης και τα σχετικά εργαλεία μάρκετινγκ  προς όφελος των μελών του. Η πρώτη ιδρυτική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γραφείων Διασύνδεσης /Σταδιοδρομίας (CDOnet) πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, Αυστρία στα πλαίσια του «CareerCon 2010».

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ CDONET

Να υποστηρίξει την πραγματοποίηση μιας Ευρωπαϊκής περιοχής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Δίκτυο CDOnet θα ενθαρρύνει την καλύτερη χρήση των αποτελεσμάτων δραστηριότητας τόσο αυτής των μελών του αλλά και σε οποιοδήποτε αντίστοιχη δομή όπως το Γραφείο Διασύνδεσης / Σταδιοδρομίας μέσω της κεφαλαιοποίησης των κρίσιμων πληροφοριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέψει στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να προσαρμόζουν συνεχώς την προσφορά τους στην ζήτηση. Επίσης θα αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες και θα ανταλλάξει την ορθή πρακτική του Γραφείου Διασύνδεσης / Σταδιοδρομίας ώστε να υποστηριχθεί η απασχόληση και η  απασχολησιμότητα σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα δια βίου μάθησης, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης γενικά.

Να βελτιώσει την ποιότητα και να αυξήσει το μέγεθος της πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ των οργάνων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Το Δίκτυο CDOnet στοχεύει να γίνει τελικά Πανευρωπαϊκό Δίκτυο συγκεντρώνοντας όλες τις προσπάθειες στον τομέα της ανάπτυξης σταδιοδρομίας. Μέσω της δημιουργίας, ενός «εικονικού χώρου» για την απασχόληση και την απασχολησιμότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής περιοχής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που δημιουργώντας ένα πλαίσιο κοινού συμφέροντος όπου τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι επιχειρήσεις και οι σπουδαστές/απόφοιτοι θα «συναντηθούν» ώστε να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο καλύτερα από άποψη αναγκών και προσδοκιών.

Να βελτιώσει την ποιότητα και να αυξήσει το μέγεθος της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων.

Το Δίκτυο CDOnet θα ανυψώσει τα περιφερειακά και εθνικά Γραφεία Διασύνδεσης/Σταδιοδρομίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ανοίξει διεθνικές ευκαιρίες για τη πρόσληψη των νέων  υποψηφίων από τους εργοδότες. Με την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο Δίκτυο CDOnet, η πολύπλευρη συνεργασία θα αυξηθεί και θα ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των εμπλεκόμενων.

Η διαχείριση των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Δίκτυο CDOnet είναι ένα γενικό πλαίσιο για την συνεργασία  των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και των σπουδαστών/αποφοίτων. Προσεγγίζοντας τα θέματα απασχόλησης και  απασχολησιμότητας στην ευρωπαϊκή κλίμακα συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς μια στροφή στην ποιότητα και το μέγεθος της συνεργασίας. Το Δίκτυο CDOnet θα δημιουργήσει μια νέα ορμή που έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει νέα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Το ευρωπαϊκό βαρόμετρο απασχόλησης και της της απασχολησιμότητας θα συνδέσει όλους τους εμπλεκόμενους γύρω από το κύριο αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας - ο πτυχιούχος/απόφοιτος και η εργασία του/της (η αποκατάστασή του).

Η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία

Καθώς η διεθνική δικτύωση και η συνεργασία στην βάση μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων με πολύγλωσση πρόσβαση είναι τα κύρια ζητήματα του συγκεκριμένου προγράμματος (δικτύου)- η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία περιλαμβάνεται σιωπηρά-. Δεδομένου ότι ένας από τους συνεργάτες του δικτύου CDO είναι - η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση των ΜΜΕ (UEAPME), ένας από τους κύριους δικαιούχους είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που θα μπορέσουν να ενεργήσουν σε διεθνικό επίπεδο,  έχοντας πρόσβαση στις πληροφορίες σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η UEAPME (http://www.ueapme.com/) μετρά περισσότερες από 10 εκατομμύρια ΜΜΕ, η δυνατότητα προώθησης για την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία είναι σημαντική.

Η απασχόληση

Το Δίκτυο CDOnet εξετάζει συστηματικά το θέμα απασχόλησης στην Ευρώπη  βάζοντας τους πτυχιούχους/απόφοιτους πρόσωπο με πρόσωπο με τους εργοδότες που προσφέρουν τις θέσεις εργασίας, μεγιστοποιώντας κατά συνέπεια την απασχολησιμότητά τους. Οι πάροχοι εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να δουν οποιαδήποτε στιγμή ποια είναι η απαίτηση από τις επιχειρήσεις και να προσαρμόζουν γρήγορα την προσφορά τους αναλόγως. Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να δουν ποια είναι η διαθεσιμότητα τελειοφοίτων/αποφοίτων βάσει προσόντων συγκεκριμένων ειδικοτήτων και σε συγκεκριμένη θέση οπότε και θα βασίζονται οι αποφάσεις τους σε πραγματικά γεγονότα. Τέλος,  οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να δουν ποια είναι η  απαίτηση από τις επιχειρήσεις και να ενημερώνονται έτσι πριν επιλέξουν τη μελλοντική πορεία εκπαίδευσής τους.

Η επιχείρηση

Μετά από απαίτηση, αναλυτικές πληροφορίες θα παρασχεθούν από τα Γραφεία Διασύνδεσης / Σταδιοδρομίας και τα οποία θα είναι απευθείας διαδικτυακά συνδεδεμένα. Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα των πτυχιούχων μέσω διαδικτυακών εργαλείων πληροφορικής τεχνολογίας. Η ανατροφοδότηση, από την άλλη μεριά, από τις επιχειρήσεις θα επηρεάσει τα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η συνεργασία της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας

Τα αποτελέσματα  στα πλαίσια του δικτύου CDOnet της εφαρμογής του επιχειρησιακού μοντέλου «βέλτιστης πρακτικής» για τη διαχείριση ενός κέντρου υπηρεσιών σταδιοδρομίας θα είναι ένα εργαλείο για να αναγνωριστούν, να αναπτυχθούν και να διαχυθούν οι πληροφορίες για την ορθή πρακτική ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η αύξηση των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, από την σκοπιά της μέγιστης δυνατής εκμετάλλευσης των δυνατών θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις αφενός και αφετέρου δε την  μεγιστοποίηση της απασχολησιμότητας των πτυχιούχων/αποφοίτων.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα Γραφεία Διασύνδεσης/Σταδιοδρομίας (CDO’s) είναι πύλες μεταξύ των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. Αυτές οι δομές οργανώνονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους- από τα κορυφαία πολυπληθή ΓΔ ως τις ατομικές πρωτοβουλίες προσώπων. Τα δεδομένα που ζητούνται από τις επιχειρήσεις συλλέγονται από τους πτυχιούχους, προετοιμάζονται και αποθηκεύονται, καθώς επίσης και ανατροφοδοτούνται από τις επιχειρήσεις στους σπουδαστές ως προς τα απαιτούμενα προσόντα με την μεγαλύτερη  συχνότητα εμφάνισης. Αυτή τη στιγμή διάφορες εκατοντάδες Γραφεία Διασύνδεσης/Σταδιοδρομίας (CDO’s) υπάρχουν στην Ευρώπη - κάθε ένα από τα οποία μεσολαβούν τόσο στις τοποθετήσεις και στην επαγγελματική σταδιοδρομία χιλιάδων σπουδαστές/αποφοίτων όσο και στην κάλυψη κενών θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού στις επιχειρήσεις. Το ΓΔ (CDO) είναι το σημαντικότερο δομικό στοιχείο για την συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. Εντούτοις, οι τρόποι λειτουργίας τους είναι ελάχιστα γνωστοί ενώ οι δραστηριότητες δεν αξιοποιούνται στο έπακρον. Ο σημαντικότερος στόχος αυτού του προγράμματος είναι η έναρξη, η εγκαθίδρυση και η διατήρηση ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Γραφείων Διασύνδεσης/ Σταδιοδρομίας που να ενσωματώνει τις προσπάθειές τους και να καθιστά τις συλλεχθείσες πληροφορίες ορατές και χρησιμοποιήσιμες για την εκπαίδευση, την επιχείρηση και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Τα κρίσιμα ερωτήματα στα οποία καλείται το δίκτυο να απαντήσει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι:

 • Πόσοι σπουδαστές θα αποφοιτήσουν και με τι προσόντα, στο τρέχον έτος;
 • Πόσες κενές θέσεις εργασίας και με τι προσόντα, είναι διαθέσιμες σήμερα σε  τοπικό/εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο;
 • Ποια είναι τα χάσματα και οι διαφορές μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης;
 • Ποια είναι τα  πιθανά βήματα για τη βελτίωση και την εξέλιξη;

Αυτά τα θέματα είναι ύψιστης σημασίας για όλους τους εμπλεκόμενους  (σπουδαστές, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις), ωστόσο, δεν υπήρχε κανένα όργανο που να συντονίζει την συλλογή, την προώθηση-διάχυση αυτών των στοιχείων στο κοινό. Το δίκτυο CDOnet συνιστά το τέλειο ξεκίνημα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού πλαισίου ικανού να αναπτυχθεί περαιτέρω και να στηριχτεί. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναπτυχθεί ένα χαρακτηριστικό σχέδιο ηλεκτρονικής επιχείρησης που θα επιδείξει πώς ένα ΓΔ μπορεί να λειτουργήσει οικονομικά ανεξάρτητα, παρέχοντας ενημερωμένα στοιχεία Στους πελάτες του (τις επιχειρήσεις και τους σπουδαστές). Τέλος θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο επικοινωνίας που θα εξασφαλίσει την ανταλλαξιμότητα στοιχείων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλο χρήσιμο εργαλείο θα αποτελέσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας-βάση δεδομένων επιτρέποντας στα ΓΔ να ενεργήσουν στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν όντας  σε απευθείας σύνδεση σε «πραγματικό χρόνο» λειτουργώντας έτσι και ως βαρόμετρο της απασχόλησης στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα αναμένεται να ασκήσει τεράστια επίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποκινώντας την ανάπτυξη των ΓΔ πέρα και από την Ευρώπη, καθώς επίσης και διαμορφώνοντας μια περιεκτική εικόνα των θεμάτων απασχόλησης και της απασχολησιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ CDOnet

Τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του δικτύου αποτελούν όσοι συμμετείχαν στο Συνέδριο «CareerCon 2010» στη Βιέννη της Αυστρίας ενώ και στα επόμενα συνέδρια που ακολούθησαν προστέθηκαν και άλλα μέλη στο δίκτυο. Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους πρέπει καταρχήν να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να αποτελεί είτε μια πανεπιστημιακή μονάδα/ Γραφείο Διασύνδεσης/Γραφείο Σταδιοδρομίας κλπ είτε σχετική επιχείρηση.
 • Να διαχειρίζεται βάση δεδομένων των φοιτητών/πτυχιούχων που αναζητούν θέσης πρακτικής άσκησης ή εργασίας.
 • Να διαχειρίζεται βάση δεδομένων των διαθέσιμων κενών θέσεων πρακτικής άσκησης ή εργασίας.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
CDOnet
c/o Amadeus Association
Dott. ssa. Francesca Binetti
P.O. Box 51, A-1096 Vienna, Austria
info@cdonet.eu
T: +43 1 406 05 66
F: +43 1 406 05 66 11

Τέλος χρήσιμο είναι όποιος φορέας επιθυμεί να κάνει προεγγραφή στο σχετικό σύνδεσμο http://www.careercon.eu προκειμένου να προσκληθεί στο αμέσως επόμενο συνέδριο CareerCon και να λαμβάνει τα σχετικά newsletters.

 

 

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο Doru Talaba είναι καθηγητής στην εφαρμοσμένη μηχανική στο Πανεπιστήμιο Transilvania της Brasov και επικεφαλής του ερευνητικού εργαστηρίου στη βιομηχανική πληροφορική και την εικονική πραγματικότητα. Μετά από συντονισμό μια σειράς προγραμμάτων Tempus και Erasmus, το 2005 ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πανεπιστημίων (Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) και Επιχειρήσεων (www.eue-net.org) με έδρα τις Βρυξέλλες. Αυτήν την περίοδο συντονίζει ένα πρόγραμμα δικτύων Erasmus που περιλαμβάνει  συνεργάτες από σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, συμμετείχε σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα ως συντονιστής ή συνεργάτης σε ένα γενικότερο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ειδικότερα σχετικό με τη συνεργασία μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του κόσμου των εργοδοτών. Έχει επίσης πολυάριθμες δημοσιεύσεις στους τομείς τόσο της εφαρμοσμένης μηχανικής όσο και της συνεργασίας Πανεπιστημίων (Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) και Επιχειρήσεων.

Η Ursula Axmann είναι η Υπεύθυνη Διαχείρισης του Γραφείου Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης στην Αυστρία (WU ZBP) ( http://www.zbp.at/ ). Κατά τη διάρκεια των 14 ετών, στο Γραφείο Σταδιοδρομίας, έχει αποκτήσει τη σε βάθος γνώση των εθνικών και διεθνών προγραμμάτων διαβούλευσης για τα πανεπιστήμια. Βοήθησε στην ίδρυση των νέων ή αναπτυσσόμενων περαιτέρω Γραφείων Σταδιοδρομίας εντός και εκτός Αυστρίας. Η πείρα της καλύπτει την οργανωτική, οικονομική και εφαρμοσμένη γνώση στην λειτουργία ενός Γραφείου Σταδιοδρομίας. Επιπλέον, αυτήν την περίοδο κατέχει τη θέση της Προέδρου της Εθνικής  Ένωσης Γραφείων Σταδιοδρομίας των Αυστριακών Πανεπιστημίων και ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο EUE-Net.

Ο Carlos Ochoa Laburu είναι καθηγητής στο Τμήμα Επιχειρησιακής Οργάνωσης, στο Πανεπιστήμιο της Βασκικής χώρας. Διαθέτει Msc στην Εφαρμοσμένης Μηχανική από το Πανεπιστήμιο Navarra, PHD στη Εφαρμοσμένη Μηχανική από το Πανεπιστήμιο της Βασκικής χώρας καθώς επίσης και MBA από το Πανεπιστήμιο Deusto. Αυτήν την περίοδο είναι κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής (Escuela Politecnica de San Sebastian), στο Πανεπιστήμιο της Βασκικής χώρας.

Ο Csaba Forgacs είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Corvinus της Βουδαπέστης, στο Τμήμα Οικονομικής Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Gilda Rota είναι ιδρυτής και επικεφαλής του Κέντρου Σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Έχει προγραμματίσει, έχει διαχειριστεί και έχει πραγματοποιήσει το τοπικό παρατηρητήριο αγοράς εργασίας. Από το 2005 είναι συντονίστρια, στα πλαίσια του προγράμματος καθοδήγηση σταδιοδρομίας-απασχόληση και απασχολησιμότητα- της ομάδας εργασίας ECG των 37 αρχαιότερων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που ανήκουν στην ομάδα της Κοΐμπρα. Τέλος έχει προγραμματίσει, έχει διαχειριστεί και έχει συντονίσει πλήθος προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ανωτέρω αποτέλεσαν το συμβούλιο διοίκησης του Δικτύου μέχρι 5/2011.

Το CareerCon είναι το Ευρωπαϊκή Συνέδριο των Γραφείων Διασύνδεσης/ Σταδιοδρομίας που καθιερώθηκε η πραγματοποίησή του μιά φορά τον χρόνο, ενώ πρωτοξεκίνησε το 2009 ως αποτέλεσμα του προγράμματος EUE-Net. Οι αντιπρόσωποι των Γραφείων Διασύνδεσης/ Σταδιοδρομίας από όλο τον κόσμο συναντιούνται κάθε χρόνο για να παρουσιάσουν τόσο τις καλύτερες πρακτικές των δομών τους σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια όσο και διάφορα χρήσιμα εργαλεία, στατιστικά στοιχεία απασχόλησης, καθώς επίσης και να συζητήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Το συνέδριο δίνει έδαφος τόσο σε καθιερωμένα Γραφεία Διασύνδεσης/ Σταδιοδρομίας αλλά και σε νεοσύστατα,  για τη δικτύωση και την ανταλλαγή των ιδεών και τεχνογνωσίας. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα παρακάτω συνέδρια:

 • «The  6th European Career Convention-CareerCon 2015, MQ, www.careercon.eu», 7-9 May 2015, Vienna, Austria»
  «The  5th European Career Convention-CareerCon 2014 in cooperation with University of Palermo, www.careercon.eu», 7-10 May 2014, Palermo, Sicily, Italy»
  CareerCon 2013, 21st-23th March, Gran Canaria, Spain in cooperation with UNIVERSITY DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
 • CareerCon 2012, ISCTE Lisbon, Portugal, May 3rd-5th 2012
 • CareerCon 2011, Radisson Blue Hotel, Reykjavik, Iceland, May 19th-21st 2011
 • CareerCon  2010, WU Vienna University of Economics and Business, Austria, April 15th-17th 2010

EUEnet και CareerCon συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης  2020. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει πέντε φιλόδοξους στόχους για την απασχόληση, καινοτομία, εκπαίδευση, τον κοινωνικό συνυπολογισμό, το κλίμα και την  ενέργεια - που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020. Τα Κέντρα Σταδιοδρομίας / Γραφεία Διασύνδεσης μπορούν να δώσουν σημαντικά εισερχόμενα ώστε να απαντηθούν τα κρίσιμα ερωτήματα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πώς θα εξασφαλιστεί ότι (τα νέα και τα υπάρχοντα) προγράμματα σπουδών ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Αγοράς Εργασίας και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που αποτρέπουν τους εμπλεκόμενους να συμμετέχουν σε διάλογο και συνεργασία για το Πρόγραμμα Σπουδών, τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης - μια πιθανή κοινή γλώσσα η οποία θα διευκολύνει το διάλογο μεταξύ της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του κόσμου των Επιχειρήσεων,  αναφορικά με την ανάπτυξη συνεργασίας. Τι πρέπει να γίνει σε τοπικό, περιφερειακός, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο; Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες μπορούν ή πρέπει να λάβουν χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο; (*πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση EAC, Βρυξέλλες 8.12.2010)

 

Στο διάστημα, από το 2007 έως και σήμερα στα πλαίσια του δικτύου EUEnet καθώς επίσης και του CDOnet το Γραφείο Διασύνδεσης ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πειραιά συμμετείχε ενεργά σε όλα τα συνέδρια-συναντήσεις με σχετικές εισηγήσεις-δημοσιεύσεις όπως αναφέρονται ακολούθως:

2008

EUE - Net Workshop on models on Quality Control of Practical Placements of students in Europe
Συμμετοχή στο άνωθεν προγραμματισμένο συνέδριο του πανευρωπαϊκού δικτύου “ European University - Enterprise Cooperation Network ”, στο “ Transylvania University of Brasov ”
6-8 Φεβρουαρίου 2008

Συμμετέχοντες: Σόλων Αντωνίου, Χρυσούλα Κορίζη, Αρτέμιος Σιγάλας, Μαρία Καλτσογιάννη

2010

Συμμετοχή:
«The 6th EUE-Net Conference on defining strategies for the future evolution of European University-Enterprise Network», «EUE-Net General Assembly»
Presentation: «LIAISON OFFICE OF T.E.I. OF PIRAEUS-ENCOURAGEMENT OF INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES FOR THE GRADUATES OF HIGHER EDUCATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE ROLE OF EUE-NET STRATEGY FOR THE FUTURE»
Μαρία Καλτσογιάννη, Αρτέμης Σιγάλας
9-11 September 2010, Istanbul, Turkey

Συμμετοχή:
«The 1st European Career Convention and the EUE-Net General Assembly»
Μαρία Καλτσογιάννη, Αρτέμης Σιγάλας
15-18 April 2010, Vienna, Austria

2011

Συμμετοχή:
«The 2st European Career Convention and the EUE-Net General Assembly»
Τσελές Δημήτριος, Μαρία Καλτσογιάννη, Αρτέμης Σιγάλας

Quantifying the relation between students’ values and their educational choices (Beyond means – end chains)
Dr Dimitris I. Tseles, Demosthenes Kotionis

icon QuantifyingTheRelationBetweenStudents.pdf (26.81 KB)


Career Counselling in Higher Education: the case of the Liaison Office of T.E.I. OF Piraeus,
Maria E. Kaltsogianni, Liliane K. Soumeli, Artemios A. Sigalas, Dr Dimitris I. Tseles

icon CareerCounsellingInHigherEducation.pdf (382.91 KB)

18-22 May 2011, Reykjavik, Iceland

2012

Συμμετοχή:
«The  3rd European Career Convention May 2012, Lisbon, Portugal», πραγματοποίηση εισήγησης και  συμμετοχή σε σχετικό panel discussion, Φορείς διοργάνωσης:  AMADEUS ASSOCIATION, EUEnet, CDOnet
Συμμετέχοντες: Τσελές Δημήτριος, Μαρία Καλτσογιάννη
Συγγραφή –δημοσίευση -παρουσίαση με τίτλο «Measuring the success of a career center: The case of the Liaison Office S.E.C. TEI Piraeus». M. Kaltsogianni, A. Sigalas, C. Tsitsis , E. Moulou, A. Alatsatianos, D. Tseles

Ταυτόχρονα το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε και συνέβαλλε σε διάφορα πακέτα επιμέρους εργασιών όπως διάφορες έρευνες, πάνελ συζητήσεων κλπ ενώ ενεπλάκη και πάλι, μετά και από πρόσκληση υποβολή πρότασης, στο πρόγραμμα για την συνέχιση του δικτύου για το διάστημα 2012-2015, με την ίδια διαδικασία και με  σχετικό προϋπολογισμό. Παράλληλα το Γραφείο Διασύνδεσης συνεχίζει την ενεργό συμμετοχή του στα πλαίσια του δικτύου CDOnet  και κατά συνέπεια και στο επικείμενο θεματικό συνέδριο Career Con 2013.

2014

Συμμετοχή:
«The  5th European Career Convention-CareerCon 2014 in cooperation with University of Palermo, www.careercon.eu», 7-10 May 2014, Palermo, Sicily, Italy», πραγματοποίηση εισήγησης και  συμμετοχή στις παράλληλες δραστηριότητες, Φορείς διοργάνωσης:  CDOnet, AMADEUS ASSOCIATION, EUEnet, University of Palermo.
Συγγραφή – δημοσίευση - παρουσίαση με τίτλο «ANALYZING THE TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF PIRAEUS GRADUATES’ EMPLOYABILITY».


Η συμμετοχή μας στα προαναφερθέντα δίκτυα αφενός μεν συμβάλει στα παρακάτω πακέτα εργασίας του εγκεκριμένου τδε:

ΠΕ2: Δημοσιότητα & Διάχυση των Πληροφοριών του Γ.Δ.

 • 2.5 Δραστηριότητες Συνεργασιών και Προβολής
 • 2.5.1 Δικτύωση σε Διεθνές επίπεδο

ΠΕ4: Τομέας Απασχόλησης

 • 4.1 Υποστήριξη της διαδικασίας εύρεσης Εργασίας σπουδαστών, αποφοίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • 4.1.1 Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης
 • 4.1.2 Υπηρεσία ηλεκτρονικής αναζήτησης εργασίας
 • 4.1.3 Δράσεις Συμβουλευτικής Καθοδήγησης σε θέματα εργασίας

ΠΕ6: Συμβουλευτική   

και αφετέρου δε συμβάλει στην γενικότερη προβολή και εξωστρέφεια του Ιδρύματος μας.             

Η συμμετοχή μας στα ανωτέρω δίκτυα έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη σταθερών δεσμών με τα υπόλοιπα μέλη των δικτύων που αποτελούν τόσο Πανεπιστήμια του εξωτερικού και ειδικότερα Γραφεία Διασύνδεσης ή Σταδιοδρομίας όσο και επιχειρήσεις, γεγονός που αμφίδρομα συμβάλει με την σειρά του στην δικτύωση σε διεθνές επίπεδο και κατ’επέκταση στην υποστήριξη της διαδικασίας εύρεσης θέσεων πρακτικής άσκησης ή εργασίας σπουδαστών, αποφοίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε σε κάποια από τις παρακάτω ιστοσελίδες: www.cdonet.eu , www.eue-net.org , www.q-planet.org .

Τελευταία ανανέωση ( 23/02/2016 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου